Helsingin kaupunki, Ympäristöpalvelut / Luontotietojärjestelmä
Arto Kurtto 2004, päivitetty 2012 ja 2020


Arvokkaiden kasvillisuus- ja kasvistokohteiden arvottamiskriteerit

Seuraavissa kohdissa 1 ja 2 lajien sijoittaminen eri alueellisissa mittakaavoissa uhanalaisluokkiin ja silmälläpidettäviksi sekä Helsingissä muuten huomionarvoisiksi noudattaa seuraavia tarkasteluja:

- Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. – Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 704 s.
- Alueellisesti uhanalaisten kasvien luettelo, joka on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen verkkosivustolla https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/lajit/uhanalaiset_lajit/Suomen_lajien_Punainen_lista_2019/Alueellinen_uhanalaisuusarviointi_2020
Kurtto, A. 2020: Helsingin uhanalaiset, silmälläpidettävät ja muuten huomionarvoiset putkilokasvit. – 10 s. + liitteitä. 

1. Ensisijaiset arvot

Kohde kuuluu ylimpään sellaiseen luokkaan, jossa yksikin sen alla luetelluista kriteereistä täyttyy. Näin saatua luokkaa voidaan kuitenkin korottaa tai alentaa kohdassa 2 lueteltujen lisäarvojen toteutumisen perusteella.

Luokka I (hyvin arvokas)

Kohteessa kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen laji
Kohteessa kasvaa Helsingissä äärimmäisen uhanalainen (CR) laji
Kohde on tai siihen kuuluu Helsingissä hyvin harvinainen kasvillisuus- tai ympäristötyyppi

Luokka II (huomattavan arvokas)

Kohteessa kasvaa valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) laji
Kohteessa kasvaa alueellisesti uhanalainen laji
Kohteessa kasvaa Helsingissä erittäin uhanalainen (EN) laji
Kohteessa kasvaa Helsingissä vaarantunut (VU) laji
Kohde on tai siihen kuuluu Helsingissä harvinainen kasvillisuus- tai ympäristötyyppi (ml. luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit)

Luokka III (kohtalaisen arvokas)

Kohteessa kasvaa Helsingissä silmälläpidettävä (NT) laji
Kohteen lisäarvot (ks.) ovat huomattavat

2. Lisäarvot

Lisäarvoja voidaan käyttää (1) ensisijaisten arvojen perusteella saadun arvoluokan korottamiseen tai alentamiseen tahi (2) sellaisinaan riittävän huomattavina ilmetessään kohteen sijoittamiseen arvoluokkaan III (ks.). – Näihin arvoihin sisältyvät vertailut ovat alueellisesti Helsingin sisäisiä.

A. Ne ensisijaiset arvot, jotka oikeuttavat alempaan luokkaan kuin se, johon kohde muulla arvolla tai muilla arvoilla kuuluu
B. Helsingissä muuten kuin uhanalaisina tai silmälläpidettävinä huomionarvoiset kasvilajit (laadukasta ympäristöä indikoivat lajit)
C. Luonnontilaisuus, säilyneisyys (metsäisissä ympäristöissä sisältää puuston järeyden)
D. Esteettiset arvot, näyttävyys ("kukkaisniityt", topografia, maisema yms.)
E. Monipuolisuus (kasvisto, kasvillisuus, pienympäristöt)
F. Kasvillisuustyyppien edustavuus (myös tyypillisyys) ja erikoisuus
G. Historialliset arvot (linnoittaminen, yhteys kartanoympäristöihin ym.; myös Helsingissä uhanalaiset ennen vuotta 1917 asettuneet uustulokaskasvit)
H. Laajuus (pinta-ala)
I. Sijainti (etenkin luonnonympäristöjen tai -kasvien ääriesiintymät tiiviin rakentamisen rajoilla ja sisällä)

3. Yksittäiskohteet

Helsingissä harvinaisten puiden ja pensaiden suojelunarvoisiksi katsotut esiintymät, jotka eivät kuulu osana ensisijaisten arvojen ja lisäarvojen perusteella määrittyviin arvokkaisiin kohteisiin, mutta (soveltaen) täyttävät ainakin yhden kohdan 2 lisäarvoista. Arvoluokkana on aina III.