Luonnonsuojeluohjelman kohde
Patterinmäki (LSO04)


Pinta-ala (kartalta)
5,14 ha

Kohdekuvaus

RAUHOITUKSEN TARKOITUS: Arvokkaan kallioalueen ja kasvillisuuskohteen monimuotoisuuden säilyttäminen. Muinaismuistojen säilyttäminen.

Pajamäen Patterinmäki on komeimpia ja parhaiten säilyneitä Helsingin maalinnoitusketjun kallioita. Huomattava osa alueesta on niukkapuustoista kallionlakea, jossa on rikas ja monipuolinen ketokasvillisuus. Lajistoon kuuluvat mm. alueellisesti uhanalaiset lajit ketonoidanlukko ja ahokissankäpälä ja valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit ketoneilikka ja kellotalvikki. Muita huomionarvoisia lajeja ovat mm. liuskaraunioinen, ketotädyke, kevättädyke, mäkiarho, mäkihorsma ja mäkilemmikki. Kallion länsijyrkänteen alla on kuivahkoa lehtoa, jonka kasvistoa luonnehtivat taikinamarja, koiranheisi, sormisara, kielo, sudenmarja, lehtonurmikka ja nuokkuhelmikkä.

Patterinmäen laki on edustavan ketokasvillisuutensa ja pinta-alansa vuoksi I arvoluokan kasvillisuuskohde Helsingissä. Alueella on myös huomattava historiallinen arvo ja tärkeä merkitys rakennetun alueen sisään jäävänä metsäisenä ulkoilualueena. Patterinmäeltä on metsäinen yhteys lounaaseen ja tätä kautta Talin metsäalueelle.

HOITO JA KÄYTTÖ: Aluetta kiertää ulkoilureitti, josta on yhteys myös kallion laelle. Takkatien reunan tilatarve selvitetään tarkemman suojelusuunnittelun yhteydessä.

KAAVAT JA SUUNNITELMAT: - Yleiskaavaluonnos 2014: Viheralue


julkaisut

Suunnitelma
Nimi
Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015-2024
Tekijä
Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötutkimus Enviro
Vuosi
2015
Lisätieto
Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015
Linkki