Tärkeät lintualueet
Bruksviken (2)


Pinta-ala (kartalta)
41,51 ha

Arvoluokat

1
Arvoluokan 1 linnustokohde

Kohdekuvaus

Bruksviken sijaitsee Helsingin itäosassa Vuosaaren sataman pohjoispuolella. Se muodostaa kokonaisuuden muiden lähialueen kosteikkojen kanssa. Alue ulottuu Kantarnäsistä Revenin saaren eteläkärjen kautta Ribbingön lounaiskulmaan. Lahti rajoittuu lounaassa Kantarnäsin rantakallioihin, länsipuolella metsään, luoteessa ja pohjoisessa peltoihin ja itäpuolella Ribbingön tiehen. Metsäiset Revenin ja Sävörenin saaret jakavat vesialueen kahteen osaan. Länsirannalla lahteen laskee kaksi pientä ojaa. Vesialue on matalaa. Bruksvikenin länsiosan vesialueella uloimpana on kaislakasvustoja, joiden lomassa vesilinnut erityisesti viihtyvät. Kaislavyöhykkeen pohjoispuolella on laaja yhtenäinen ruoikko, joka jatkuu myös Revenin itäpuolelle. Ruoikon takana on luhtaniittyä. Koillispuolella sitä reunustaa tervaleppälehto ja luoteispuolella on kapea pensasvyö. Lahden länsirannalla niittyvyöhyke kapenee ja ruoikko rajoittuu melkein suoraan rehevään rantametsään. Kantarnäsin tyvessä on tiheää tervalepikköä. Sävörenissä on pieni metsikkö, jonka länsireunassa kasvaa tervalepikköä. Revenin pohjoisosassa kasvaa kuusivaltaista metsää, mutta etelämpänä kalliolla kasvaa myös vanhoja mäntyjä.

ALUEEN EDUSTAVIN PESIMÄLAJISTO: merihanhi (1), tukkasotka (3), silkkiuikku (26), nokikana (5) ja pajusirkku (3).

ALUEEN HUOMIOON OTTAMISEN KANNALTA ON TÄRKEÄÄ: rauhallisuus kaikkina vuodenaikoina, hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen.


julkaisut

Raportti
Nimi
Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä lintulajisto 2017
Tekijä
Margus Ellermaa
Sarja
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8
Vuosi
2018
Linkki