Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Aluesuunnitelman aluekortit
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin talousarvion 2016 merkittävät investoinnit
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WFS-palvelu
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuntarekisteri - nimistö
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat pilottina Etelä-Helsinki
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Haitalliset vieraslajit
Helsingin luonto - IBA, Suomen tärkeät linnustoalueet FINIBA, MAALI
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lahokaviosammalen elinympäristöt ja tukialueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Luontoselvityksiä
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luonto - Uhanalaisten lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luonto - Vieraslajit
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maastomallit
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1925
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932
Helsingin ortoilmakuva 1943
Helsingin ortoilmakuva 1950
Helsingin ortoilmakuva 1956
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1969
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 1997
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuva 2015
Helsingin ortoilmakuva 2016
Helsingin ortoilmakuva 2017
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennukset (rakennukset karttakohteina, Paikkatietoydin)
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusrekisteri (rakennukset kuntarekisterissä, Facta)
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin seudullinen maanpeiteaineisto
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2017
Helsingin yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava (ehdotus)
Kaupunkitilaohje
Kaupunkiympäristön vastuualueet
Kioskit kartalla
Linjaopas (HSL)
Luonnonhoito
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Raide-Jokeri
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Seudullinen ortoilmakuva 2015 (HSY)
Seudullinen ortoilmakuva 2017 (HSY)
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Toteutunut esteettömyys
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
nimi suomeksiHelsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
nimi ruotsiksiHelsingfors natur - Värdefulla fågelmiljöer
nimi englanniksiNature in Helsinki - Important bird areas
kuvausAineisto sisältää Helsingin linnustollisesti arvokkaiden kohteiden rajaukset ja tiedot.

Kohteen tunnuksen loppuosa ilmaisee vuoden, jolloin kohde on liitetty Helsingin linnustollisesti arvokkaiden kohteiden luetteloon (esim. /99).

Avaintekijöillä tarkoitetaan linnuston kannalta tärkeitä ympäristötekijöitä.

Kohteisiin liittyy lajihavaintoja. Kaikkia kohteiden lajeja ei ole listattu, ja osa lajeista on ilmoitettu esim. tekstinä "sekametsän peruslajisto". Kuvaus aineistossa käytetyistä peruslajistoista ympäristötyypeittäin (http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/aineistokuvaukset/arvokkaat_linnustokohteet_liite2.htm).

ARVOLUOKITUS
Kohteet on arvotettu kolmeen luokkaan: I, II ja III. Kaikkein arvokkaimmat kohteet kuuluvat luokkaan I.
Vuonna 2010 rajatuilla kohteilla on käytössä uusi arvotuskriteeristö(http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/kantaan_linkitettyja/Arvottamiskriteerit_linnut_2010.htm). Myös aikaisempien kohteiden arvoluokitus on vuoden 2010 päivityskartoituksessa tarkastettu uusien kriteerien ja tietojen mukaiseksi. Osa kohteista poistui tämän perusteella arvokkaiden kohteiden listalta.
Vanhassa Luokituksessa on käytetty neljää kriteeriä seuraavassa järjestyksessä: pesimälintulajisto, ”alueen laatu”, muutto- ja talvehtijalintulajisto sekä alueen arvo retkeilykohteena. Lintualueiden luokituskriteerit(http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/aineistokuvaukset/arvokkaat_linnustokohteet_liite1.htm)(vanha). Alueet ja niiden linnusto ovat kokeneet muutoksia vuosikymmenen kuluessa. Myös lintujen suojeluarvot ovat hieman muuttuneet kohteiden arvoluokan antamisen jälkeen (luonnonsuojeluasetuksen muutos v. 2005), joten arvoluokat eivät täysin vastaa nykytilannetta.

Joillain kohteilla lukee kuvauskentässä maininta saaristolintulaskennasta. Tämä tarkoittaa Matti Luostarisen tekemää kartoitusta (vuoteen 2013 asti).

Aineiston esittämistä on rajattu Luontotietojärjestelmän yleisöversiossa luonnonsuojelusyistä.

Ks. myös tämän aineistokuvauksen kohta Historiatieto.
mittakaava
erotuskyky
koordinaatistoEi määritelty
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäEi määritelty
alueellinen kattavuusAineisto kattaa Helsingin kaupungin hallinnollisen alueen.
käyttötarkoitusHelsingin linnustollisesti arvokkaiden kohteiden osoittaminen ja paikantaminen.
jakelutapa
tallennusmuotoAineistoa ylläpidetään Oracle-tietokannassa. Paikkatietopalvelussa latauspalvelu (shp, gml).
vakioitu tuloste
käyttöehdotAineisto on tarkasteltavissa Helsingin paikkatietopalvelun Ympäristö ja luonto -osan julkisessa ja virkaprofiilissa. Julkisessa profiilissa osa tiedoista suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversion käyttö käyttöoikeussopimuksen mukaisesti: http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/Kayttooikeuslomake/LTJ_KAYTTOOIKEUS.DOC
julkinen saatavuusjulkinen saatavuus osittain
hinta
ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
omistava organisaatio
aineiston julkaisupäivämääräTiedot on kerätty pääosin vuosina 1996-1998. Täydennyskartoitus tietyiltä alueilta v. 2003 ja 2010.
ylläpitotiheys
ajantasaisuusVuonna 2010 tehdyn päivityksen yhteydessä tarkastettiin aikaisempien kohteiden arvoluokka vastaamaan uutta arvotuskriteeristöä.
ajantasaisuuspäivämäärä
historiatietoLintutiedot perustuvat alunperin Helsingin lintuatlaskartoituksen yhteydessä vuosina 1996-1997 kerättyihin tietoihin, joita on täydennetty paikallisten lintuharrastajien ja -ammattilaisten antamilla tiedoilla. Lintuatlas oli Helsingin kaupungin, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y:n ja Helsingin yliopiston populaatiobiologian osaston yhteistutkimus. Myös Helsingin ympäristökeskuksen eri alueilla tekemiä linnustoselvityksiä ja saaristolintujen seurantatietoja on käytetty linnustollisesti arvokkaiden kohteiden rajaamisessa. Matti Koivula on koonnut tiedot ja muodostanut kohderajaukset vuonna 1999. Aineistoa on myöhemmin täydennetty: Vuonna 2003 tehdyssä täydennyskartoituksessa käytiin läpi alueet, joiden tiedot olivat epätarkkoja tai puutteellisia v. 1999 aineistossa. (Villinki, Vartiosaari, Jollas, Kuusisaari-Lehtisaari, Eläintarha-Alppila, Kulosaari, Konala-Reimarla-Marttila, Lassila, Taka-Viikin koilliset metsät ja Roihuvuori-Myllypuro).Täydennyskartoituksen teki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy. Vuoden 2010 täydennyskartoitus keskittyi liitosalueelle sekä niihin alueisiin, joissa oli käytettyjen pohja-aineistojen mukaan esim. arvokasta tai harvinaista lajistoa, mutta ei arvokkaan lintukohteen rajausta. Pohja-aineistona käytettiin poimintaa Tiira-tietokannan havainnoista ja Tringan Sipoonkorven lintulaskentoja sekä liitosalueen ulkopuolella tarkistuslaskentaa maastossa. Uusien kohteiden tunnus on /2010. Vuoden 2010 kohteiden arvoluokituksessa on käytetty uusia arvotuskriteerejä vuoden 2010 uusi uhanalaisluokittelu huomioiden. Vuoden 2010 täydennyskartoituksen perusteella seuraavat kohteet on yhdistetty toisiin kohteisiin, ja lakkautettu erillisinä linnustollisesti arvokkaina kohteina: - Seurasaaren kohteet 180-183/99 yhdistetty kohteeseen 34/2010. - Kohde 282/99 Vuosaaren täyttömäki yhdistetty kohteeseen 44/2010. Vuoden 2010 täydennyskartoituksen ja arvotuskriteerien perusteella seuraavat 14 kohdetta pudotettiin pois linnustollisesti arvokkaista kohteista. Kohteet olivat aikaisemmin arvoltaan luokassa III. 24/99 Kaartin hautausmaa - ortodoksinen hautausmaa 35/99 Kuusisaaren puisto 36/99 Hietarannan puistikko 37/99 Hietaniemen uurnalehto 52/99 Kyläsaaren pohjoisreuna (Vallilanlaakso E) 55/99 Pajamäki 57/99 Strömbergin puisto 62/99 Laajasuon puisto 71/99 Hakuninmaan katsastuskonttorin länsimetsä 132/99 Korkeasaari 261/99 Vasikkasaaren itäranta 303/99 Kynttiläkujan lehto 1/03 Viilarintien viljelypalstat 3/03 Porolahden koivikko
ylläpitomenetelmat
tietolähde
tiedonkeruumenetelmä
tiedonkeruuvaihe
tiedonkeruutilaEi tietoa
yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
yhteyshenkilö 2- (-)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssi
paikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
teema 1Ei teemaa
teema 2Ei teemaa
aiheluokka 1Ei aiheluokkaa määritetty
aiheluokka 2Ei aiheluokkaa määritetty
aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
inspire-tunnus
avainsanatlinnusto, arvokas kohde, luonto, Helsinki
avainsanat (GEMET)
julkaisuajankohta
aineiston päivityspäivämäärä
sääntöjenmukaisuus
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
verkko-osoitehttp://www.hel.fi/luontotieto
metatietojen päivitys2016-03-30 11:43:02
muut tiedot

Sivun ylläpito: Kaupunkimittaus | Tietoa sivusta | Palaute