Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Aluesuunnitelman aluekortit
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin talousarvion 2016 merkittävät investoinnit
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WFS-palvelu
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuntarekisteri - nimistö
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat pilottina Etelä-Helsinki
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Haitalliset vieraslajit
Helsingin luonto - IBA, Suomen tärkeät linnustoalueet FINIBA, MAALI
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lahokaviosammalen elinympäristöt ja tukialueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Luontoselvityksiä
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luonto - Uhanalaisten lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luonto - Vieraslajit
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maastomallit
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1925
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932
Helsingin ortoilmakuva 1943
Helsingin ortoilmakuva 1950
Helsingin ortoilmakuva 1956
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1969
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 1997
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuva 2015
Helsingin ortoilmakuva 2016
Helsingin ortoilmakuva 2017
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennukset (rakennukset karttakohteina, Paikkatietoydin)
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusrekisteri (rakennukset kuntarekisterissä, Facta)
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin seudullinen maanpeiteaineisto
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2017
Helsingin yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava (ehdotus)
Kaupunkitilaohje
Kaupunkiympäristön vastuualueet
Kioskit kartalla
Linjaopas (HSL)
Luonnonhoito
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Raide-Jokeri
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Seudullinen ortoilmakuva 2015 (HSY)
Seudullinen ortoilmakuva 2017 (HSY)
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Toteutunut esteettömyys
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
nimi suomeksiHelsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
nimi ruotsiksiHelsingfors natur - Viktiga fladdermusområden
nimi englanniksiNature in Helsinki - Important bat areas
kuvausAineisto sisältää Helsingin tärkeät lepakkoalueet.
Tiedot ovat vuonna 2014 tehdystä lepakkoselvityksestä ja Östersundomin alueella v. 2015 tehdyistä lepakkoselvityksistä.
Vuoden 2014 selvityksessä päivitettiin edellisen vuonna 2003 tehdyn lepakkoselvityksen tiedot. Lisäksi rantoja kartoitettiin mereltä käsin. Östersundomin liitosalue ei sisältynyt selvitykseen. Osa aineistosta perustuu aikaisempiin selvityksiin (mm. Seurasaari v. 2009, Santahamina v. 2008, Vartiosaari v. 2012). Östersundomin alueen selvitys v. 2015 käsitti Länsisalmen ja Karhusaaren selvitysalueet.

Aineisto käsittää kohderajaukset ja kohdetiedot. Lisäksi on kerrottu alueen avaintekijät ja uhkatekijät lepakoiden kannalta sekä ehdotus alueen hoitamiseksi lepakkoja suosivalla tavalla.

Kullakin kohteella on tunnus, esim. 5/03. Tunnuksen alkuosa on juokseva numero ja loppuosa ilmaisee vuoden, jolloin kohde on muodostettu.
Kaikkia aineiston tietoja ei esitetä Luontotietojärjestelmässä luonnonsuojelusyistä.

ARVOLUOKITUSKRITEERIT (vuoden 2014 kartoitus)
Kohteet on jaettu arvoluokkiin (I, II, ja III) mm. lajirunsauden, yksilömäärien ja alueiden laadun perusteella.
Luokka I – arvokas lepakkoalue
Lepakoita on yleensä runsaasti ja alueella esiintyy useita lepakkolajeja. Alueella on lisääntymiskolonioita, päiväpiilopaikkoja tai talvehtimispaikkoja. Alueen tila on erityisen hyvä lepakkojen kannalta. Siellä on useita lepakoiden piilopaikoiksi sopivia rakennuksia ja hyönteisten saalistuspaikkoja esimerkiksi lampia ja kujia. Aluetta ei tulisi muuttaa ilman erityistä harkintaa.
Luokka II – tärkeä lepakkoalue
Lepakoita on paljon, mutta kolonian tarkkaa paikkaa ei tunneta tai alueella joku rakennus, rakenne tai luonnon muodostuma on ajoittain lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkana. Tyypillinen II luokan alue on esimerkiksi hyvä viiksisiippametsä.
Luokka III – paikallisesti tärkeä lepakkoalue
Lepakkolajeja on yleensä vain yksi tai kaksi, eikä lepakoita ole niin runsaasti kuin I ja II alueilla. Lepakot saalistavat alueella aktiivisesti esimerkiksi vain osan kesää tai ne käyttävät aluetta esimerkiksi sään mukaan. III-alueet ovat yleensä hieman laajempia alueita, joilla voidaan tehdä osittaisia muutoksia, sillä lepakoilla on runsaasti tätä aluetta käytettävissään. Lepakot tulee kuitenkin ottaa huomioon, kun alueen maankäyttöä suunnitellaan. Jotkin toimenpiteet saattavat myös parantaa tällaisen alueen arvoluokkaa.

ARVOLUOKITUSKRITEERIT (vuoden 2015 kartoitus, Östersundom)
Länsisalmen ja Karhusaaren selvitysten lepakoille tärkeät alueet on luokiteltu seuraavia periaatteita noudattaen:

Luokka I – Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty.


Luokka II – Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä alueen arvo lepakoille tulee ottaa huomioon (EUROBATS-sopimus)

Luokka III – Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä alueen arvo lepakoille tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon.

Aineistoon liittyvät selvitykset:
Wermundsen Consulting Oy: Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014. Helsingin Kaupunkiympäristön toimiala yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38. http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-38.pdf
Nina Hagner-Wahlsten, BatHouse: Länsisalmen lepakkoselvitys 2015 ja Karhusaaren lepakkoselvitys 2015mittakaava
erotuskyky
koordinaatistoEi määritelty
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäEi määritelty
alueellinen kattavuusVuoden 2014 artoitus keskittyi vuonna 2003 rajatuille lepakkoalueille, lisäksi rantoja kartoitettiin mereltä käsin. Östersundomin liitosalue ei sisältynyt kartoitukseen.
käyttötarkoitusHelsingin arvokkaiden lepakkoalueiden esittäminen, jotta ne voidaan ottaa huomioon mm. eri kaavatasoilla ja luonnonhoidon suunnittelussa.
jakelutapa
tallennusmuoto
vakioitu tuloste
käyttöehdotLuontotietojärjestelmässä ei esitetä kaikkia selvitysaineiston tietoja: pistemäisiä tietoja levähdys- ja lisääntymispaikoista ei esitetä. Tarvittaessa näitä tietoja voi kysyä virkakäyttöön ympäristökeskuksesta (Sanna Elijoki).
julkinen saatavuusjulkinen saatavuus rajoitettu
hinta
ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
omistava organisaatio
aineiston julkaisupäivämääräTiedot on päivitetty vuonna 2014. Osa aineistosta perustuu aikaisempiin selvityksiin (mm. Seurasaari v. 2009, Santahamina v. 2008, Vartiosaari v. 2012). Östersundomin Länsisalmen ja Karhusaaren selvitykset on tehty v. 2015
ylläpitotiheys
ajantasaisuus
ajantasaisuuspäivämäärä
historiatieto
ylläpitomenetelmat
tietolähde
tiedonkeruumenetelmäTiedonkeruumenetelmä on kuvattu selvitysraporteissa.
tiedonkeruuvaihe
tiedonkeruutilaEi tietoa
yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
yhteyshenkilö 2- (-)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssi
paikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
teema 1Luonto
teema 2Luonto
aiheluokka 1Eläin- ja kasvikunta
aiheluokka 2Maatalous
aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
inspire-tunnus
avainsanatlepakko, lepakkoalue, luonto, Helsinki, luonnon monimuotoisuus
avainsanat (GEMET)
julkaisuajankohta
aineiston päivityspäivämäärä
sääntöjenmukaisuus
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
verkko-osoitehttp://www.hel.fi/luontotieto
metatietojen päivitys2018-01-23 09:07:44
muut tiedotVuoden 2014 lepakkoselvitys on tehty Kaupunkiympäristön toimiala n toimeksiannosta.

Sivun ylläpito: Kaupunkimittaus | Tietoa sivusta | Palaute