Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Aluesuunnitelman aluekortit
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin talousarvion 2016 merkittävät investoinnit
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WFS-palvelu
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuntarekisteri - nimistö
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat pilottina Etelä-Helsinki
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Haitalliset vieraslajit
Helsingin luonto - IBA, Suomen tärkeät linnustoalueet FINIBA, MAALI
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lahokaviosammalen elinympäristöt ja tukialueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Luontoselvityksiä
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luonto - Uhanalaisten lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luonto - Vieraslajit
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maastomallit
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1925
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932
Helsingin ortoilmakuva 1943
Helsingin ortoilmakuva 1950
Helsingin ortoilmakuva 1956
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1969
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 1997
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuva 2015
Helsingin ortoilmakuva 2016
Helsingin ortoilmakuva 2017
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennukset (rakennukset karttakohteina, Paikkatietoydin)
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusrekisteri (rakennukset kuntarekisterissä, Facta)
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin seudullinen maanpeiteaineisto
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2017
Helsingin yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava (ehdotus)
Kaupunkitilaohje
Kaupunkiympäristön vastuualueet
Kioskit kartalla
Linjaopas (HSL)
Luonnonhoito
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Raide-Jokeri
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Seudullinen ortoilmakuva 2015 (HSY)
Seudullinen ortoilmakuva 2017 (HSY)
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Toteutunut esteettömyys
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
nimi suomeksiHelsingin luonto - Perinnemaisemia
nimi ruotsiksiHelsingfors natur - Kulturlandskap
nimi englanniksiNature in Helsinki - Heritage landscapes
kuvausKohdeluokka sisältää kaksi aineistoa. Aineistoissa on muutamia päällekkäisiä kohteita.
HELSINGIN Kaupunkiympäristön toimialaN ARVONIITYT:

Luontotietojärjestelmään on tallennettu Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoidossa olevat arvoniittykohteet. Kohderajauksia ylläpidetään yleisten alueiden rekisterissä (ylre). Rajaukset on kopioitu Luontotietojärjestelmään helmikuussa 2011.

Arvoniittyjen luokituksessa käytetty perusteena julkaisua Viheralueiden hoitoluokitus (Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 36/2007).

Julkaisussa arvoniittyjen määritelmä ja hoidon tavoite on esitetty näin: ”Arvoniityt ovat niittyjä, jotka määritellään tärkeiksi kulttuuriperinteen, maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tai ne ovat muuten asukkaille merkittäviä niittyjä. Hoidon tavoite: Arvoniitty niitetään tai raivataan vesoista ja niittojäte viedään pois. Hoito perustuu aina kohdekohtaiseen hoitosuunnitelmaan.”

Yleisten alueiden rekisterissä arvoniitty kuuluu luokkaan B Avoimet viheralueet. Avoimet alueet jaetaan viiteen luokkaan, joista B5 luokka on Arvoniitty.

Osa rajauksista on tallennettu Luontotietojärjestelmään suuripiirteisempänä kuin ylre:ssä. Koskee alueita, joiden sisäosa on ylre:ssä monimutkainen ja esim. ulkoiluteiden leikkaama.

Arvoniittyihin liittyen yhteyshenkilö on Kaupunkiympäristön toimialan luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila.

UUDENMAAN PERINNEMAISEMAT

Osa aineistosta perustuu julkaisuun Uudenmaan perinnemaisemat (ks. kohta aineistoa koskevat dokumentit). Julkaisusta poiketen luontotietojärjestelmässä ovat mukana myös Uudenmaan ympäristökeskuksen toimittamat rajaukset kohteista, jotka ovat paikallisesti arvokkaita. Julkaisun kartat ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaista kohteista.

Perinnemaisemien inventoinnissa on noudatettu sitä varten laadittua ohjeistoa (ks. kohta aineistoa koskevat dokumentit). Inventoinnissa selvitettiin mm. alueiden perinnemaisematyypit, kasvisto, rakennukset ja rakenteet, maisemalliset arvot ja hoitotarve. Inventoinnin alkuvaiheessa menetelmä oli vielä keskeneräinen. Kohteiden arvotuksessa tärkeimmät tekijät olivat maankäyttö, kasvisto ja kasvillisuus.

Perinnemaisemat eli perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat suuresti harvinaistuneet kaikkialla Suomessa. Perinnebiotoopit ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpiä maatalousympäristöjämme ja myös kulttuurihistoriallisesti korvaamattomia. Aineiston sisältämiin perinnebiotooppeihin liittyy myös hoitosuosituksia.

Kaikkia aineiston tietoja ei esitetä luontotietojärjestelmässä luonnonsuojelusyistä.
mittakaava
erotuskyky
koordinaatistoEi määritelty
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäEi määritelty
alueellinen kattavuusUudenmaan perinnemaisemat: Kartoituksen kattavuudeksi on arvioitu n. 80-90% (Uudestamaasta). Yhä laidunnuksessa olevien alueiden osalta kattavuus on korkeampi kuin umpeen kasvavien perinnebiotooppien osalta.
käyttötarkoitusPerinnemaisemien huomioon ottaminen ja säilyttäminen.
jakelutapa
tallennusmuoto
vakioitu tuloste
käyttöehdot
julkinen saatavuusjulkista saatavuutta ei rajoitettu
hinta
ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
omistava organisaatio
aineiston julkaisupäivämääräHelsingin Kaupunkiympäristön toimialan arvoniityt: luontotietojärjestelmässä tilanne vuodelta 2011. Uudenmaan perinnemaisemat: Aineisto pääosin vuodelta 1992-1997. Tausta-aineiston tiedot vanhempia.
ylläpitotiheys
ajantasaisuus
ajantasaisuuspäivämäärä
historiatieto
ylläpitomenetelmat
tietolähdeUudenmaan perinnemaisemat-julkaisu. Helsingin Kaupunkiympäristön toimiala / yleisten alueiden rekisteri.
tiedonkeruumenetelmäAineisto Uudenmaan perinnemaisemat: rajaukset LTJ:ssä poikkeavat jonkin verran alkuperäisistä kartoista, joiden paksua rajaviivaa oli osin vaikea tulkita. Aineisto arvoniityt: useat alueet on rajattu LTJ:tä pienipiirteisemmin yleisten alueiden rekisterissä, joka on aineiston alkuperäinen lähde.
tiedonkeruuvaihe
tiedonkeruutilaEi tietoa
yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
yhteyshenkilö 2- (-)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssi
paikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
teema 1Luonto
teema 2Ei teemaa
aiheluokka 1Eläin- ja kasvikunta
aiheluokka 2Maatalous
aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
inspire-tunnus
avainsanatPerinnemaisemat, niityt, maatalous, luonnon monimuotoisuus, arvoniityt.
avainsanat (GEMET)
julkaisuajankohta
aineiston päivityspäivämäärä
sääntöjenmukaisuus
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
verkko-osoitehttp://www.hel.fi/luontotieto
metatietojen päivitys2017-05-15 13:31:34
muut tiedotAineistoa koskevat dokumentit: Pykälä, J. ja Bonn, T. 2000: Uudenmaan perinnemaisemat. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 178. Julkaisijat Suomen Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Ympäristöpalvelut ja Uudenmaan Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Ympäristöpalvelut. Oy Edita Ab. (Julkaisussa kaikki tiedot myös ruotsiksi) Inventointiohje: Pykälä, J. ym.: 1994. Perinnemaisemien inventointiohjeet. - Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 559:1-106. Viheralueiden hoitoluokitus. Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 36/2007. Kaupunkiympäristön toimialan arvoniityistä ei ole erillistä julkaisua.

Sivun ylläpito: Kaupunkimittaus | Tietoa sivusta | Palaute