Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Aluesuunnitelman aluekortit
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin talousarvion 2016 merkittävät investoinnit
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WFS-palvelu
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuntarekisteri - nimistö
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat pilottina Etelä-Helsinki
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Haitalliset vieraslajit
Helsingin luonto - IBA, Suomen tärkeät linnustoalueet FINIBA, MAALI
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lahokaviosammalen elinympäristöt ja tukialueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Luontoselvityksiä
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luonto - Uhanalaisten lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luonto - Vieraslajit
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maastomallit
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1925
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932
Helsingin ortoilmakuva 1943
Helsingin ortoilmakuva 1950
Helsingin ortoilmakuva 1956
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1969
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 1997
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuva 2015
Helsingin ortoilmakuva 2016
Helsingin ortoilmakuva 2017
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennukset (rakennukset karttakohteina, Paikkatietoydin)
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusrekisteri (rakennukset kuntarekisterissä, Facta)
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin seudullinen maanpeiteaineisto
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2017
Helsingin yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava (ehdotus)
Kaupunkitilaohje
Kaupunkiympäristön vastuualueet
Kioskit kartalla
Linjaopas (HSL)
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Raide-Jokeri
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Seudullinen ortoilmakuva 2015 (HSY)
Seudullinen ortoilmakuva 2017 (HSY)
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Toteutunut esteettömyys
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
nimi suomeksiHelsingin asemakaavakartat
nimi ruotsiksiHelsingfors plankartor
nimi englanniksiPlan Maps of The City of Helsinki
kuvausHelsingin asemakaavakartat on kokoelma Helsingin kaupungin voimassa olevia ja kumoutuneita asemakaavoja. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Asemakaavakartoissa on esitetty hyväksytyt asemakaavat ja asemakaavojen muutokset. Kartoissa on esitetty mm. asemakaavojen rajat, eri asemakaava-alueet ja tunnukset.
mittakaavakaavakohtainen (usein 1:1000, tyypillisesti 1:500-1:4000)
erotuskykypohjakartan kartoitustarkkuus 5-25 cm
koordinaatistoETRS-GK25
vaihtoehtoinen koordinaatistoHelsingin kaupungin erilliskoordinaatisto
korkeusjärjestelmäN2000
alueellinen kattavuusHelsingin asemakaavoitettu alue
käyttötarkoitusMaankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjaus. Katujen ja puistojen suunnittelun ja rakentamisen ohjaus. Kiinteistö- ja tonttitoimitukset. Tonttien rakennusoikeus.
jakelutapaKaupungin internet-sivut (ptp-palvelussa kaavat pdf-tiedostoina; http://ptp.hel.fi/ptpa/). Saatavilla kaupungin sisäverkossa KMO-palvelulevyllä pdf-muodossa. Voimassa olevista asemakaavoista saa tietoa ja kopioita asiakaspalvelusta: Kaupunkiympäristön toimiala , Kansakoulukatu 3, p. 310 37387, ksv.kaavaesittely (at) hel.fi, ma-pe klo 8.15-16.00.
tallennusmuotoylläpitomuoto: vektori, ohjelma: MicroStation, tiedostomuoto: DGN v7 2D.
vakioitu tulosteON (tuloste paperille)
käyttöehdotJulkinen Helsingin kaupungin tuottama ja ylläpitämä kartta- ja paikkatietoaineisto. Voimassa olevista asemakaavoista saa tietoa ja kopioita asiakaspalvelusta: Kaupunkiympäristön toimiala , Kansakoulukatu 3, p. 310 37387, ksv.kaavaesittely(a)hel.fi, ma-pe klo 8.15-16.00.Lisätietoja: http://www.hel.fi/ksv. Ajantasainen tieto on tarkistettava kaupungin kaava-asiantuntijoilta (Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut) ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Helsingin kaupunki ei vastaa virheellisistä tulkinnoista.
julkinen saatavuusjulkista saatavuutta ei rajoitettu
hintaVoimassa olevista asemakaavoista saa tietoa ja kopioita asiakaspalvelusta: Kaupunkiympäristön toimiala , Kansakoulukatu 3, p. 310 37387, ksv.kaavaesittely(a)hel.fi, ma-pe klo 8.15-16.00. Lisätietoja: http://www.hel.fi/ksv
ylläpitävä organisaatioKaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne
omistava organisaatioKaupunkiympäristön toimiala
aineiston julkaisupäivämääräKunkin suunnitelman hyväksymisajankohta
ylläpitotiheysPäivitys jatkuvaa
ajantasaisuusjatkuva päivitys
ajantasaisuuspäivämäärä2013-07-01 00:00:00
historiatietoHelsingin ensimmäinen asemakaava hyväksyttiin vuonna 1811
ylläpitomenetelmatAineistoa ylläpidetään lainvoiman saaneiden asemakaavojen perusteella
tietolähdeAsemakaavaprosessi. Kaavoituksen pohjakartta laaditaan Kantakartan perusteella.
tiedonkeruumenetelmäKaava laaditaan asemakaavaprosessin perusteella. Asemakaavojen pohjakartta laaditaan Kantakartan pohjalta. Kaavan pohjakartan sijaintitiedot tarkistetaan maastokäyntien ja ilmakuvatulkinnan perusteella ennen pohjakartan laatimista.
tiedonkeruuvaiheAineistoja päivitetään jatkuvasti, tiedot ajantasalla
tiedonkeruutilaValmis
yhteyshenkilö 1Kaupunkisuunnitteluvirasto, asiakaspalvelu (Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne)
yhteyshenkilö 2Elina Wiberg (Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssiei
paikkatietopalvelutyyppiMuu palvelu
teema 1Kiinteistöt
teema 2Paikannus
aiheluokka 1Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä
aiheluokka 2Yhteiskunta
aiheluokka 3Rakennelma
inspire-tunnus-
avainsanatasemakaava, käyttöoikeusalueet, kaavayksiköt, rakennusoikeus, aluerakenne, rakentaminen, talot, tontti, kaavasuunnittelu, maankäyttö, maankäytön suunnittelu, maankäytön ohjaus, ajantasa-asemakaava, kaavahakemisto
avainsanat (GEMET)kaupunkisuunnittelu, aluerakenne, maankäyttö
julkaisuajankohta1.1.1811
aineiston päivityspäivämääräjatkuvasti ylläpidettävä aineisto
sääntöjenmukaisuusei arvioitu
metadatan vastuutahoKaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne
verkko-osoite
metatietojen päivitys2016-03-30 10:32:12
muut tiedotHuomioitavaa: Helsingin kaupunki on siirtynyt käyttämään ETRS-GK25 tasokoordinaatistoa ja N2000-korkeusjärjestelmää joulukuussa 2012. Aikaisemmin kaupungin kartat tuotettiin Helsingin kaupungin erilliskoordinaatistossa ja NN-korkeusjärjestelmässä. Kaavassa käytetty järjestelmä vaihtelee asemakaavan laatimisen ajankohdan mukaisesti. Käytetty järjestelmä tulee tarkistaa aina kaavakohtaisesti. - Yleistä kaavoista: - Ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista sekä niiden muutoksista. Asemakaavoilla luodaan edellytykset rakentamiselle ja niillä säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Asemakaavaa tulkittaessa tulee tutustua myös kaavamerkintöihin ja kaavamääräyksiin. On myös välttämätöntä tarkistaa ajantasainen tieto kaupungin kaava-asiantuntijoilta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Helsingissä asemakaavoihin voi tutustua Kaupunkiympäristön toimiala n asiakaspalvelussa. Yhteystiedot: Kaupunkiympäristön toimiala , Kansakoulukatu 3, Helsinki 10. Puhelinvaihde (09) 310 1673. Asiakaspalvelu ja kaavaesittely, p. (09) 310 37387, ksv.kaavaesittely(at)hel.fi.

Sivun ylläpito: Kaupunkimittaus | Tietoa sivusta | Palaute