Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Aluesuunnitelman aluekortit
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin johtokartta
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin talousarvion 2016 merkittävät investoinnit
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WFS-palvelu
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuntarekisteri - nimistö
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat pilottina Etelä-Helsinki
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luonto - uhanalaisten lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maastomallit
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1925
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932
Helsingin ortoilmakuva 1943
Helsingin ortoilmakuva 1950
Helsingin ortoilmakuva 1956
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1969
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 1997
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuva 2015
Helsingin ortoilmakuva 2016
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennukset
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Helsingin rakennusrekisteri
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin seudullinen maanpeiteaineisto
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015
Helsingin yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava (ehdotus)
Kaupunkitilaohje
Kaupunkiympäristön vastuualueet
Kioskit kartalla
Linjaopas (HSL)
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Raide-Jokeri
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
nimi suomeksiHelsingin johtokartta
nimi ruotsiksiHelsingfors ledningskarta
nimi englanniksiMap of Underground Pipes and Cables of The City of Helsinki
kuvausJohtokartalla esitetään maahan sijoitettujen johtojen, kaapeleiden ja niihin välittömästi liittyvien laitteiden ja rakenteiden sijainti. Lisäksi esitetään niiden koko-, materiaali- ja osittain korkeusasematietoja.
Tiedostosarjat on jaettu neljään ryhmään: 1. Energiansiirto: Kaukolämpö, kaukojäähdytys, yksityiset sähköjohdot, kaasu; 2. Sahko: Helsingin Energian sähköverkko; 3. Tietoliikenne: Tietoliikenne; 4. Vesi: Vesi- ja viemäriverkko sekä jätteenkeräysjärjestelmät .
Kuvaustapa on standardi SFS 3161:n mukainen.
mittakaava1:500
erotuskykyvastaa kantakartan kartoitustarkkuutta, kohteen sijainti 5-25 cm:n tarkkuudella.
koordinaatistoETRS-GK25
vaihtoehtoinen koordinaatistoHelsingin kaupungin erilliskoordinaatisto
korkeusjärjestelmäN2000
alueellinen kattavuusAineisto kattaa koko kaupungin
käyttötarkoitusKunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen pohjana osoittamassa eri johtoverkkojen sijaintia. Geotekninen suunnittelu (pohja-, kallio- ja esirakennussuunnittelu).
jakelutapaMaksuttoman karttaotteen saa Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelutn johtotietopalvelusta (JOPA) kaupungin hallinnollisella alueella tapahtuvaa välitöntä kaivu-, kairaus- ja louhintatyötä varten. Kaupungin omistamilla yleisillä alueilla vaaditaan Kaupunkiympäristön toimialan kaivulupa. Johtokartta on saatavilla kaupungin sisäverkon palvelulevyltä, jossa kuvauksen mukainen kansiojaottelu. Katseltavissa ja tulostettavissa sisäverkon paikkatietovipusen johtotietoprofiilissa, jossa jakaantuu kuuteen teemaan: kaukolämpö/-jäähdytys, tietoliikenne, sähkö, vesi, viemäri ja kaasu. Näistä saa muodostettua yhdistelmäjohtokartan. Lisäksi erillisenä teemana maalämpökaivot.
tallennusmuotoylläpitomuoto: vektori, ohjelma: MicroStation, tiedostomuoto: DGN v8 2D.
vakioitu tulostekyllä, johtotietopalvelusta johtoselvitys
käyttöehdotMaksullinen tilaus- ja sopimusaineisto; Aineistojen maksullinen käyttöoikeus Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelutn määrittelemien käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus ei sisällä aineiston julkaisulupaa. Mahdollinen julkaisuoikeus vaatii erillisen julkaisuluvan tai sopimuksen.
julkinen saatavuusjulkinen saatavuus rajoitettu
hintaJohtotietopalvelusta saa erilaisia kaivutöitä varten maksuttoman johtoselvityksen. Maksuton kaupungin toimialojen käyttöön lukuunottamatta mahdollisia irrotuskustannuksia. Maksutta ladattavissa palvelulevyltä kaupungin sisäverkossa. Muut käyttäjät, kaupungin liikelaitokset mukaanluettuina, ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelutn hinnaston mukaisen veloituksen piirissä. Käyttölupa tilausvahvistuksen vakioehtojen tai räätälöidyn sopimuksen mukaan. Julkaisu vain erillisellä julkaisuluvalla tai sopimuksella. Hinnasto saatavilla osoitteessa http://www.hel.fi/www/kv/fi/organisaatio/Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut/ohjeet-ja-lomakkeet. Esimerkiksi vuoden 2017 hinnaston mukaan suunnittelu- ja rakennuskäyttöön peruspaketti 2: kanta- ja johtokartta (enintään 0,25 km2) toimituskulujen hinnalla 54,03 eur brutto. Johtokartan vuositilaus, alk. 900 eur brutto.
ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut
omistava organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut. Helsingin Energia: sähkökaapelitiedot. Perustallennus- ja ylläpitotiedoista vastaa johdon omistaja.
aineiston julkaisupäivämäärä1.1.1950
ylläpitotiheysPäivitys jatkuvaa, muutostiedot tallennetaan kartoille kuuden viikon kuluessa tietojen saapumisesta Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelutlle.
ajantasaisuusajan tasalla
ajantasaisuuspäivämäärä2012-12-12 00:00:00
historiatietoJohtokarttojen laatiminen aloitettiin Helsingissä 1930-luvulla. Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut on laatinut yhdistelmäjohtokarttoja 1950-luvun lopulta lähtien.
ylläpitomenetelmatjatkuva
tietolähdeMaastomittaukset, eri toimijoiden ilmoitukset
tiedonkeruumenetelmäMaastomittaukset, eri toimijoiden ilmoitukset, kantakartta toimii aineiston pohjakarttana.
tiedonkeruuvaiheAineistoja päivitetään jatkuvasti, tiedot ajan tasalla. Muutostiedot tallennetaan kartoille kuuden viikon kuluessa tietojen saapumisesta Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelutlle.
tiedonkeruutilaValmis
yhteyshenkilö 1Toni Pehkonen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut)
yhteyshenkilö 2Ville Hänninen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssiei
paikkatietopalvelutyyppiMuu palvelu
teema 1Kiinteistöt
teema 2Paikannus
aiheluokka 1Johtoverkot / viestintä
aiheluokka 2Rakennelma
aiheluokka 3Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä
inspire-tunnusei ole
avainsanatjohtokartta, sijaintikartta, yhdistelmäkartta, kaivo, vesiputki, viemäri, sähköjohto, kiinteistö, kaivuu, johtotietopalvelu, yhdistelmäjohtokartta
avainsanat (GEMET)erillisviemärijärjestelmä, energian jakelujärjestelmä, johto, kaivo, rakennettu ympäristö
julkaisuajankohta1.1.1950
aineiston päivityspäivämääräjatkuvasti ylläpidettävä aineisto
sääntöjenmukaisuusei arvioitu
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut
verkko-osoitesisäverkon paikkatietovipusen johtotietoprofiili, johtotietopalvelu: www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=3282
metatietojen päivitys2017-01-03 09:17:26
muut tiedotHelsingin kaupunki on siirtynyt käyttämään ETRS-GK25 -tasokoordinaatistoa ja N2000-korkeusjärjestelmää joulukuussa 2012. Yhdistelmäjohtokartta näyttää johtotiedot koottuina. Katso myös "Helsingin energian sähköverkon sijaintikartta"

Sivun ylläpito: Kaupunkimittaus | Tietoa sivusta | Palaute