Helsingfors Karttjänst - Bruksanvisningar

Allmänt

Dölja eller visa hjälp

Allmän information om tjänsten
Helsingfors karttjänst utnyttjar tekniken SpatialWeb från SitoWise för att kunna använda kartan interaktivt och granska olika objekt. Tjänsten låter dig växla fritt mellan olika kartfönster och sökfunktioner, byta kartdata, ändra vilka uppgifter som syns på kartan och använda olika kartfunktioner.

Tekniska krav
Tjänsten har testats och fungerar i följande webbläsare: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome och Apple Safari. JavaScript ska vara aktiverat och kakor tillåtas. Tjänsten fungerar utan insticksprogram, såsom Java.

Det rekommenderas att man använder tjänsten i Google Chrome.

Kom igång
Tjänsten öppnas i en startvy där Helsingfors guidekarta är baskarta med vyn inställd på södra Helsingfors. Också de olika verktyg som finns i tjänsten syns i startvyn. Den största skillnaden visavi den gamla karttjänsten är att dataträdet inte visas hela tiden i det nya gränssnittet utan trädet måste öppnas i menyn till vänster så att man kan bläddra bland de data som finns. På kartan syns kartverktygen mot grå bakgrund.

Översikt över det nya gränssnittet

Förflytta dig längs kartan
Man rör sig på huvudkartan genom att flytta kartan med musen. Kartan flyttas genom att vänstra musknappen hålls ned och kartan dras i önskad riktning. Inriktningen i kartfönstret kan också bytas genom att följande position klickas in på översiktskartan nere till höger. Uppe till höger i kartfönstret finns ett verktyg för att zooma in och ut. Kartan zoomas in med plusknappen och ut med minusknappen. Med en rullmus kan kartan zoomas in genom att rullknappen rullas framåt och ut genom att knappen rullas bakåt. Dessutom kan önskat område zoomas in på kartan genom dubbelklickning. När pilen mitt på verktyget klickas, riktas kartan norrut.
Man kan också rotera kartan genom att dra N-knappen för norr längs en cirkelperiferi med musen. Vyn som öppnas via Översiktskartfönstret nere till höger visar ett större område så att det blir lättare att gestalta vilket område som detaljgranskas. Det område som avgränsas av en svart rektangel på översiktskartan är det som detaljgranskas. När kartan zoomas in eller ut, ändras storleken på det område som visas. Samtidigt ändras också storleken på rektangeln.
Kartverktyg
Uppe till vänster i kartvyn syns verktygsikonerna mot grå bakgrund.

Kuva karttatyökaluista

Om muspekaren förs över verktygsikonen, visas vad verktyget gör. Bild av kartverktygen Med Toningsverktyget kan transparensen i kartlagren justeras. Mätverktyget används för att mäta avstånd och areor fritt på kartan eller på basis av objektets geometri. Med namnverktyget fås de namnuppgifter som ingår i materialets vektordata fram för objekten. Verktyget för att anpassa vyn kan justeras så att de material som valts syns i helhet på kartan. Koordinatverktyget ger koordinaterna för en angiven punkt enligt två olika system (EPSG:3879 eller WGS84).

Sökning

Dölja eller visa hjälp

Med sökfunktionen kan objekten i tjänsten sökas. Sökningen görs via Sökning i menyn i vänsterkanten. Man kan söka på ord eller utvidga sökningen. Dataträdet riktas inte in på sökresultaten.

Standardsökning

Bild på sökning, vanlig sökning

I sökfältet skriver man adress eller beteckning för sökobjektet, eller de första bokstäverna eller siffrorna i dess kod. Sökningen görs på objekts namn utgående från de angivna tecknen. Sökningen fungerar med prediktiv textinmatning, det vill säga att automatiska förslag görs i sökfältet på de objekt i tjänsten som motsvarar det du skriver.

De objekt som för närvarande ingår i standardsökningen i tjänsten är, utöver adresser, bland annat områdesindelningar, namn, namnregister, fastigheter, servicekartobjekt, byggnader och objekt i terräng. Obs! Om gatan genast hittas vid en gatusökning, listas adresserna direkt och de fem första träffarna visas i en förslagslista. För att hela adresslistan för en gata ska visas klickar du antingen på Enter på tangentbordet eller på Sök-knappen.


Sökresultat
Sökresultaten visas i en lista i sökmenyn. Sökningen visar de funna objekten per kategori. Dessutom visas sökresultaten i kartfönstret. När du klickar på ett objekt i listan, öppnas det sökta området i kartvyn. När du klickar på objektets symbol på kartan öppnas eventuella data för objektet. Om flera objekt överlappar varandra på kartan, visas en rullgardinsmeny där du väljer önskat objekt. Objektet kan centreras på kartan genom att det önskade objektet klickas i resultatlistan. När du klickar på tabellsymbolen till höger om namnet på listan för Sökresultat, öppnas en datavy med en tabell över sökresultaten. Objekten bland sökresultaten kan anpassas till kartvyn genom att anpassningssymbolen intill tabell symbolen klickas.


Bild på sökresultat

Om du öppnar sökresultaten i tabellvyn kan du till exempel ladda ner dem i Excel-format genom att klicka på nedladdningsknappen. Också många andra format finns, såsom GML, KML, MapInfo, GeoPackage osv.

Bild på nedladdningsalternativ för sökresultat


Kartlager

Dölja eller visa hjälp

Visa och byt karta
Kartkategorin öppnas när pilen till vänster om den klickas. Bakgrundskartan som visas i tjänsten kan bytas genom att ett kartnamn i listan klickas, varvid endast den valda bakgrundskartan visas. Om du vill ha flera skikt ovanpå varandra kryssar du av och för rutor enligt önskemål. Kartorna kan granskas överlappande genom att flera kartskikt väljs samtidigt. Om krysset i rutan intill ett kartskikt tas bort, raderas kartskiktet ur kartvyn. Transparensen i kartskikten kan också hanteras steglöst. Instruktioner för detta finns under Nu på kartan.

Bild på den nya databalken


I exemplet nedan visas hur ett ortofoto och en vit plankarta granskas överlappande:

Två överlappande datauppsättningar

Bakgrundsinformation till datauppsättningarna (metadata) och förklaringar till kartnoteringarna
Om det handlar om en så kallad kartserie med flera datauppsättningar, finns ingen infoknapp för objektet, utan metadata för varje serie hittas via anvisningen Nu på kartan.

Bild på den nya databalken

När du klickar på infoikonen öppnas ett dataformulär vars data öppnar en vy med data ur den nationella metadatakatalogen Paikkatietohakemisto. Dataproducenten upprätthåller alltid Paikkatietohakemisto. Om det finns någon förklaring till kartnoteringarna i datauppsättningen, visas en länk till denna i övre kanten av formuläret.

Visa objekt på kartan
Objektskategorin för visning i tjänsten väljs genom att kategorins namn klickas i listan eller rutan kryssas för framför den önskade datauppsättningen. Överlappande data fås fram genom att flera kategorier väljs samtidigt. När kategorin väljs bort raderas objekten från kartan.

Information om objekten
Om ett objekt visas som vektorgeometri eller med punkter och det innehåller egenskapsdata, fås standarduppgifterna (kod och/eller annan standardinformation) fram genom att muspekaren förs till objektet på kartan.

Bild på framhävning av objektsinformation

Detaljerna om ett objekt fås fram genom att objektet eller dess symbol på kartan klickas, förutsatt att objektet har kopplats till en vy för detaljerade egenskapsdata eller till en formulärsapp. På bilden är byggobjektskategorin vald, och ett byggobjekt har klickats så att de exakta uppgifterna om byggnaden i fråga har hämtats ur kommunregisterdatabasen.

Bild på infofönstret för fastigheten

Om flera objekt överlappar varandra på kartan visas en lista där det önskade objektet kan klickas. I exemplet överlappar många geometriska skikt varandra, och de standarduppgifter som hämtats ur deras egenskapsdata visas ovanpå varandra. När man klickar på listan visas ytterligare ett menyfönster med de skikt för vilka det finns tilläggsuppgifter om objekten. I exemplet finns det tre objekt med tilläggsinformation i ett formulär eller extra fönster. Med muspekaren väljer du vilka uppgifter du vill se.

Bild på menyfönster för uppgifter om objekt

Nu på kartan

Dölja eller visa hjälp

Nere till höger på sidan finns fönstret Nu på kartan, som listar skikten för alla valda baskartor och datauppsättningar. Nedanför detta fönster finns Översiktskartan med en bredare kartvy och ett svart fönster som avbildar storleken och positionen för vyn i kartfönstret.

Bild på fönstren Nu på kartan och Översiktskarta


Nu på kartan
Metadata för respektive skikt fås fram på infoikonen intill skiktets namn. Transparensen kan justeras via kugghjulet. Ett skikt kan raderas genom att klicka raderingskrysset. I fönstret visas också i vilken ordning kartskikten ligger. Ordningen kan modifieras.

Justera transparensen
Transparensen i ett skikt kan justeras med ett skjutreglage som fås fram via kugghjulet. Till höger om skjutreglaget syns opaciteten för skiktet i procent (1 % = helt genomskinligt och 100 % helt opakt).

Ordna kartlager
Den sista baskartan eller datauppsättningen i listan ligger underst i kartvyn. Kartskikten kan omordnas genom att dras upp eller ner i listan med musen.

Exportera, Dela

Dölja eller visa hjälp

I vänstermenyn finns funktionen Exportera, dela. Klicka på funktionen för att öppna verktygsfönstret i kartvyn. Med funktionen kan du antingen skapa en länk till den aktuella kartvyn eller en inbäddad länk som kopieras för att bädda in kartvyn på en annan internetsida.

Bild på verktyget Exportera, dela

Skapa en länk
Med funktionen Skapa länk kan du skapa en kartlänk till den kartvy som visas i fönstret just nu. Länken kan inkludera position, överlappande baskartor och datauppsättningar, kommentarer och ritningar (punkt, linje eller område). Den färdiga länken kan du kopiera och dela till andra eller spara för senare bruk.

Skapa inbäddade kartor
Det går också att skapa inbäddade kartor. Olika gränssnittskomponenter kan inkluderas och kartans storlek justeras. I förhandsgranskningsvyn ser du hur den inbäddade kartan kommer att se ut och hur den fungerar. Inbäddningskoden i html-format kan kopieras för användning på en annan webbplats.


Skriv ut

Dölja eller visa hjälp

Utskriftsverktyget finns i menyn till vänster. Det är enkelt och lättfattligt.

Bild på utskriftsverktyget

Välj pappersstorlek.
Välj Välj papprets riktning.
Välj skala.
Skriv vid behov in en kommentar.
Den syns på utskriften.
Kryssar du för ”Visa på kartan nu”, visas en lista på de kartskikt som ingår i utskriften.

Slutligen väljer du det objekt på kartan som ska skrivas ut. På kartan visas en rektangel i den storlek som ska skrivas ut, och den placeras över önskat område. När området valts klickar du med musen på utskriftsområdet så att det låses.
Klicka därefter Skriv ut. Vyn skrivs då ut i pdf-format, som vid behov kan skrivas ut på papper.

Ladda ner

Dölja eller visa hjälp

Nedladdningsverktyget finns i menyn till vänster. När knappen klickas öppnas ett nedladdningsfönster.

Bild på nedladdningsverktyget

Med nedladdningsfunktionen kan du ladda ner punkt- eller vektorgeometridata om de angetts som öppet delbara. Objekt som laddas ner kan också avgränsas antingen enligt området i vyn, ett inringat fält eller linjer (precis som i sökfunktionen). Det finns flera format att välja mellan för nedladdning. De fås fram i rullgardinsmenyn. Med vissa filformat tar det en stund att skapa materialet, så ha tålamod vid nedladdningen.

Naturdata

Dölja eller visa hjälp

Fliken Naturdata finns uppe i flikmenyn.

Bild på fliken Naturdata

Med knappen öppnas knappen Naturdata i menyn till vänster. Med den kommer du till sökningen av naturobjekt. Funktionen används via de flikar som hittas under Data > Natur & miljö. Med de här flikarna kan naturdata sökas och filtreras. När fliken Naturdata är aktiv öppnas också en utvidgad sökning i Sök-funktionen för att filtrera naturmiljöer med olika kriterier. Du kan till exempel söka på arter eller värdefulla naturmiljöer.

Bild på natursökningsfliken


Planer

Dölja eller visa hjälp

Fliken Planer finns intill Naturdata. När du klickar på den öppnas till höger i webbfönstret en lista över planer som ännu inte godkänts.

Bild på fliken Planer

När du klickar på en plan ser du detaljerna för den. När man öppnar informationen visas till exempel i vilket behandlingsskede planen befinner sig och när anmärkningar ska lämnas in om den för att påverka planeringen.