Anvisningar för 3d-vy

Anvisningan för 3d-vy

Perustila ja navigaatio

Tillgång till förflyttning mellan 2d-vyn och 3d-vyn fås genom att använda skjutreglaget under navigationsrosen. När man klickar på skjutreglaget växlar reglaget mellan 2d- och 3d-vyerna.

2d-3d-valinta
Bild: kontrollknappar samt 2d-3d-växling

Navigaatio 3d-tilassa
Bild: kontrollknappar i 3d-vyn; förutom zoomning och positionsjusteringsskiva även justering i höjdled (uppåt- och nedåtpilarna)

Första åtgärder och användning

Innan man övergår till 3d-vyn rekommenderar vi att Kartserien som ligger som standardkartnivå byts ut till ortofotografi och att kartan zoomas in i alla fall ett par steg, vilket gör att startbilden i praktiken visar järnvägsstationens omgivning med en kilometers radie. 

3d-perustila
Bild: 3d-förflyttning utan inzoomning och byte av bakgrundskarta. Endast modellen för markytan laddas. Byggnadsmodellen laddas när kartan zoomas in några steg.

Om 3d-standardläget inte förbereds och man byter läge från 2d till 3d, märker man att endast betraktningsvinkeln ändras från stående till lutande. Eftersom observationsavståndet är ganska högt, laddas byggnadsmodellen inte ännu på den här inzoomningsnivån. Av prestanda- och användbarhetsskäl lönar det sig ännu inte att visa byggnadsmodellen på skärmen. De kommer att synas när man zoomar in. I praktiken krävs minst två inzoomningssteg innan byggnadsmodellerna börjar synas på skärmen.

Suositus taustakartaksi

Tack vare bytet av bakgrundskarta och inzoomad vy är det enklare att förflytta sig till 3d-vyn. Detta garanterar den bästa prestandan och även väntetiderna förkortas.

Vid förflyttning till 3d-vyn övergår kartan från det normala kartläget med vy uppifrån till det lutande läget, varvid baskartnivån börjar efterlikna en äkta höjdmodells markyta och på den börjar det bildas byggnader från den tredimensionella byggnadsmodellen. Laddningen av byggnaderna i byggnadsmodellen kan ta ett tag beroende på internetanslutningens hastighet, enhetens prestanda eller antalet användare i tjänsten. Vid förflyttningen till 3d-vyn framträder uppåt- och nedåtpilarna i navigeringscirkeln för att justera höjdvinkeln (lutningen).


3d-tila ja rakennustunnus hiirikursorilla

Användaren kan använda navigeringsrosen för att förflytta sig och justera betraktningsvinkeln, men det mest praktiska är att förflytta sig i 2d-vyn genom att dra kartbilden med muspekaren. Bildvinkeln kan ändras i både höjd- och sidled genom att hålla in Shift- eller Control-knappen samtidigt som man flyttar musen i sidled.

När man förflyttar sig till 3d-vyn kan det ta upp till en halv minut för modellen att byggas upp på skärmen. Det kan gå långsamt på grund av olika orsaker. Om användaren arbetar via en långsam anslutning, kan laddningen bli betydligt långsammare i början. När den tredimensionella byggnadsmodellen är vald i 3d-vyn (som standard) visar muspekaren ett siffervärde i pekartipset när den rörs sig över byggnaden (se bilden).

Rakennustunnus
Bild: Den permanenta byggnadsbeteckningen för Helsingfors järnvägsstations huvudbyggnad är 324

Detta siffervärdet är den så kallade permanenta byggnadsbeteckningen. När man klickar på byggnaden öppnas en byggnadsdatarapport, som är densamma som i byggnadsnivån, i högra kanten av kartapplikationen.

Rakennusraportti
Bild: byggnadsrapport för det föregående exemplets byggnad 324 (Helsingfors järnvägsstations huvudbyggnad)

Det lönar sig också att observera att om det finns byggnader tätt bredvid varandra, kan musens identifieringsområde ”borra” in sig genom flera byggnader när 3d-vyn är i den lutande vyn. Pekartipset visar flera byggnaders siffror ovanpå varandra:
Monta rakennustunnusta
Bild: exempel på en situation där pekartipset visar beteckningarna för fyra byggnader

Problemet kan lösas så att man gör vyvinkeln så vertikal som möjligt, vilket gör det möjligt att greppa en enskild byggnad

Kartinställningar (Rit- och skugginställningar)

Modellens ljus- och skugginställningar samt några andra inställningar kan justeras. När 3d-vyn är aktiv, framträder den nya funktionsknappen Kartinställningar på raden med funktioner.
Kartta-asetukset
Modellens ljusförhållanden kan anges med datum och klockslag

Varjostukset
Efter redigeringen syns skuggorna i vyn enligt solens faktiska omlopp vid det aktuella klockslaget. 
Varjot juhannuksena 2021
Bild: skuggor på midsommar 2021 kl. 21.00. Stomkartan som bakgrundskarta.

I alternativen kan man även välja objekt under markytan, om sådana finns. För närvarande har Karttjänsten inga objekt under markytan i form av vektormaterial i 3d.

Ritningen för vektormaterialets vektorer kan även ställas in till att både rita terrängens former och gå över byggnadsmodellerna.

Kallioruhjeet rakennusten päällä
I exemplet på bilden presenteras bergkrosszonernas läge så att zonernas vektorer fortsätter förutom på markytan även i byggnadsmodellerna.

asetus

Anmärkningar om användning av materialet

Kartor som används som bakgrund, särskilt flygbilder, är på grund av sina egenskaper nödvändigtvis inte helt aktuella, utan beror naturligtvis på fotograferingens tidpunkt. Även aktualiteten för terrängmodellen och byggnadsmodellen är beroende av materialets sammansättning, eftersom materialen inte uppdateras ständigt.

Byggnadsfasadernas texturering finns nödvändigtvis inte på alla de nyaste byggnadsobjekten, men med tiden kommer de att synas när materialet uppdateras. Om texturering saknas, syns byggnaderna som grå former.

Tidpunkterna för uppdateringen av materialet framkommer oftast av materialets metadata, som kan fås fram genom att klicka på mappträdets eller legendens i-symbol.