Tärkeät lintualueet
Helsingin keskuspuiston keskiosat (17)


Pinta-ala (kartalta)
163,84 ha

Arvoluokat

2
Arvoluokan 2 linnustokohde

Kohdekuvaus

Alueen eteläosan metsää rajaa idässä VR:n varikko ja postin lajittelukeskus, lännessä Hämeenlinnan moottoritie, etelässä vilkasliikenteinen rautatie. Alueen keskiosaa halkoo Metsäläntie. Alueen eteläosan ytimenä on laaja-alainen mäntyvaltainen kallioalue. Pohjoisosassa, Metsäläntien tuntumassa sijaitsee lemmikkieläinten hautausmaa. Alueen pohjoisosassa ja kallioalueen läntisessä reunassa kasvaa korkeaa kuusikkolehtoa; idässä ja etelässä runsaspuustoista sekametsää. Eteläosan lävistää keväällä runsaana tulviva puro, jonka reunoille osuvat parhaat lintupaikat. Läntisintä osaa hallitsee moottoritien suuntainen Haagan puro, jonka reunoilla kasvaa runsas pensaikkokasvusto. Ruskeasuon eristämän junaradan reuna-alue on pääosin avointa puistomaista niittyä ja korkeakasvuista osittain istutettua lehtimetsää. Pohjoispuolisko käsittää Pirkkolan ja sen eteläpuolen Maunulan metsän. Maunulan alueella on paljon upeaa vanhaa kuusikkoa. Pirkkolassa metsä on hieman nuorempaa. Luoteessa on kallioita, joilla kasvaa kitukasvuisia mäntyjä. Lehtomaisimmat alueet ovat Pirkkolantien kummalakin puolella ja Maunulan uurnalehdon ympäristössä. Koko alue on kovassa virkistyskäytössä lukuisine polkuineen ja reitteineen. Alueen kaventuminen vuosikymmenien aikana on köyhdyttänyt vaateliaan metsälinnuston varsin vähiin.

ALUEEN EDUSTAVIN PESIMÄLAJISTO: töyhtötiainen (1), punatulkku (6). Muu merkittävä pesimälajisto: sirittäjä (27). Alueen merkitys levähtäjille: koskikara (2–3).

ALUEEN HUOMIOON OTTAMISEN KANNALTA ON TÄRKEÄÄ: luonnonmukainen hoito polkujen varsilla, luonnontilaisuus syrjäalueilla; kytkeytyneisyyden säilyttäminen; Haaganpuron luonnontilaisuus ja hyvä veden laatu.


julkaisut

Raportti
Nimi
Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä lintulajisto 2017
Tekijä
Margus Ellermaa
Sarja
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8
Vuosi
2018
Linkki