Liito-oravan elinalueet (104/2019)


Pinta-ala (kartalta)
2,97 ha

Kohdekuvaus

Pohjois-Pasilan–Kivihaan (Keskuspuisto) kohteiden 25, 77, 103 ja 104 yhteinen kuvailuteksti

Keskuspuiston metsäalue Hakamäentien ja Metsäläntien välissä on lähes kokonaan tyypillistä liito-oravametsää. Keväällä 2014 alueelta ei kuitenkaan löytynyt merkkejä liito-oravista. Kaksi vuotta myöhemmin jätöksiä näkyi Hakamäentien pohjoispuolella kaikkiaan 14 puun tyveltä (nro 25). Liito-orava oli oleskellut ulkoiluteiden ympäristössä vanhassa, lehtomaisen kankaan kuusisekametsässä. Alueen läpi virtaa puro, jonka varrella on lehtipuustoa kasvavaa kosteaa lehtoa. Myös pohjoispuolisen palstaviljelmäalueen reunoilla on liito-oravan ruokailuun sopivaa lehtipuustoa. Pesäpaikkanaan liito-orava oli käyttänyt kolohaapaa. Alue tarkistettiin huhtikuussa 2019. Se oli edelleen liito-oravan käytössä, mutta vanhan pesäpuun luona jätöksiä ei näkynyt. Ydinaluetta (nro 25) laajennettiin vastaamaan uusia jätöslöytöjä.

Metsäläntien ja junaradan välinen Keskuspuiston osa säilyi pitkään ilman liito-orava-asutusta. Vuosien 2014 ja 2016 etsinnät jäivät tuloksettomiksi. Jätöksiä löytyi vasta keväällä 2018, jolloin niitä oli alueen eteläosassa kallioharjanteiden välisessä puronotkelmassa (nro 77). Sen puustona on vanhoja kuusia, haapoja, koivuja ja harmaaleppiä. Papanoita näkyi kaikkiaan 14 puun tyvellä, joista useimmat olivat suuria kuusia. Pesäpaikka ei paljastunut, mutta ainakin alueen länsireunassa on kolopuita. Keväällä 2019 yhden kolohaavan tyvellä oli melko runsaasti papanoita.

Liito-oravalle hyvin sopivaa metsää on laajalti ydinalueen luoteispuolella, sillä kuusikkoinen alue jatkuu Metsäläntien lähellä olevalle eläinten hautausmaalle asti. Kookkaita haapojakin kasvaa yleisesti. Alue tarkistettiin keväällä 2019, mutta jätöksiä ei löytynyt.

Hakamäentien ja Hämeenlinnanväylän kulmassa olevasta Kivihaanpuistosta (nro 103) ilmoitettiin kevättalvella 2019 liito-oravahavainto. Myöhemmässä tarkistuksessa alue osoittautui liito-oravan ydinalueeksi. Kivihaanpuiston keskellä on nurmikenttä, jota reunustavat lehtimetsäkuviot, pienet kalliomänniköt ja vanhat, vaahteroita ja muita lehtipuita kasvavat pihamaat. Puusto on koivu- ja haapavaltaista, mutta suuria kuusia on vain muutama. Liito-oravan papanoita näkyi 13 puun tyvellä. Niistä kaksi on kolopuita, joita eläin oli käyttänyt pesäpaikkanaan. Kivihaanpuistosta on yhteys kallioisen metsäalueen läpi itään Keskuspuiston puolelle. Länteen ja etelään kulkuyhteyksiä ei ole. Kivihaanpuistoa ei ole aiemmissa liito-oravaselvityksissä tarkistettu.

Hakamäentien eteläpuolen kuusikosta (nro 104) löytyi liito-oravan jätöksiä ensi kerran keväällä 2018. Tuolloin papanoita oli useiden järeiden kuusien ja muutaman haavan tyvellä (Keijo Savola). Metsikkö tarkistettiin huhtikuussa 2019. Jätöksiä löytyi edelleen, mutta vain neljän puun luota. Todennäköistä pesäpaikkaa ei löytynyt, vaikka kolopuita on tarjolla. Alue rajattiin vähien jätöslöytöjen vuoksi liito-oravan elinalueeksi. Metsä on pääosin vanhaa lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Kookkaita haapoja kasvaa siellä täällä. Länsireunassa ulkoilutien varressa on soistunut kuvio, jossa on muutama tervaleppä. Elinalueen länsipuolella on liito-oravalle hyvin sopivaa ruokailupuustoa, mm. isoja haapoja.

Junarata ja Hakamäentie kulkevat Kivihaan kohdalla Keskuspuiston läpi. Junarata muodostaa kapeimmillaan 40 metrin levyisen puuttoman aukean, jonka yli liito-oravat pystyvät liitämään. Hakamäentien puuton tiekäytävä on liito-oravan elinalueiden kohdalla kapeimmillaan noin 50 metrin levyinen. Liito-oravan liikkuminen tiealueen yli tässä kohdin on mahdollista.

karttaKuva. Liito-oravaesiintymät ja jätöslöydöt Pohjois-Pasilan ja Kivihaan alueella. Nuolilla on merkitty sopivimmat yhteydet alueelta toiselle.


julkaisut

Raportti
Nimi
Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019
Tekijä
Esa Lammi ja Pekka Routasuo
Sarja
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:21
Vuosi
2019
Linkki