Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.

Aluesuunnitelman aluekortit
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin johtokartta
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin talousarvion 2016 merkittävät investoinnit
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WFS-palvelu
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuntarekisteri - nimistö
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat pilottina Etelä-Helsinki
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (LIIRE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin Liisu (liikenteen ohjauksen suunnittelujärjestelmä)
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luonto - uhanalaisten lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maastomallit
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1925
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932
Helsingin ortoilmakuva 1943
Helsingin ortoilmakuva 1950
Helsingin ortoilmakuva 1956
Helsingin ortoilmakuva 1964
Helsingin ortoilmakuva 1969
Helsingin ortoilmakuva 1976
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 1997
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuva 2015
Helsingin ortoilmakuva 2016
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osayleiskaavat
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin rakennukset
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Helsingin rakennusrekisteri
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin seudullinen maanpeiteaineisto
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015
Helsingin yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava (ehdotus)
Kaupunkitilaohje
Kaupunkiympäristön vastuualueet
Kioskit kartalla
Linjaopas (HSL)
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Raide-Jokeri
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
nimi suomeksiHelsingin kiinteistökartta
nimi ruotsiksiHelsingfors fastighetskarta
nimi englanniksiCadastral Map of the City of Helsinki
kuvausKiinteistökartta on yleispiirteinen maastokartta, jossa on kuvattu kiinteistötunnukset ja -rajat Helsingin kaupungin hallinnolliselta alueelta. Kiinteistökartassa esitetään myös asemakaavassa vahvistuneiden tonttijakojen rajat ja tunnukset, puistoalueet, julkisten rakennusten tontit (harvalla pisteviivalla), sekä huomattavat maanalaiset kaavat. Lisäksi kiinteistökartassa näkyy kaupunginosajako, sekä piirijako lukuun ottamatta pienalueita.
mittakaava1:4000 (1:10 000 painettu)
erotuskyky-
koordinaatistoETRS-GK25
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäN2000
alueellinen kattavuusHelsingin maa-alue ja suurimmat saaret
käyttötarkoitusyleiskartta, jossa näkyy olemassa oleva ja osin tuleva kiinteistöjaotus, sekä kiinteistöjen käyttötarkoitus
jakelutapaKiinteistökartta on saatavilla sekä sähköisenä versiona että joka toinen vuosi julkaistavana painettuna kirjana, painokoossa A3. Viimeksi julkaistu vuonna 2013. Painetussa versiossa ovat mukana julkiset maanalaiset tilat sekä maanomistuskartan elementit. Sisäverkon paikkatietovipusessa katseltavissa ja tulostettavissa kiinteistökartta, maanomistuskartta sekä pääkaupunkiseudun kiinteistökartta, sisäverkon palvelulevyltä lisäksi ladattavissa kiinteistörajakartta. Julkisessa kartta.hel.fi-palvelussa katseltavissa ja tulostettavissa Helsingin kiinteistö- sekä maanomistuskartta.
tallennusmuotoAineistoa ylläpidetään sähköisesti, saatavilla myös pdf-tiedostomuodossa.
vakioitu tulosteAiemmin joka toinen vuosi julkaistava karttakirja (A3, harkinnassa uusi painos ja/tai sähköinen karttakirja) sekä seinäkarttana 250 cm x 200 cm Viimeisin julkaistu karttakirja vuonna 2013.
käyttöehdotMaksuton tilaus- ja sopimusaineisto; Käyttöoikeus- tai julkaisulupamaksuja ei veloiteta. Käyttö- ja julkaisuoikeus Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelutn määrittelemien ehtojen mukaisesti. Aineistojen irrotus- ja toimituskulut peritään voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
julkinen saatavuusjulkista saatavuutta ei rajoitettu
hintaMahdolliset irrotus-, toimitus- ja valmistelutyöt veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto saatavilla osoitteessa: http://www.hel.fi/www/kv/fi/organisaatio/Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut/ohjeet-ja-lomakkeet. Esimerkiksi vuoden 2017 hinnaston mukaan Kiinteistökarttakirja (2013) bruttohintaan 202 eur, pdf:n latauslinkki bruttohintaan 237 eur.
ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut
omistava organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut
aineiston julkaisupäivämäärä1.1.1946
ylläpitotiheysRasterimuotoisen alkuperäisaineiston ylläpito on keskeytetty 2016, karttapalveluissa näkyy tilanne 31.12.2015
ajantasaisuusRasterimuotoisen alkuperäisaineiston ylläpito on keskeytetty 2016, karttapalveluissa näkyy tilanne 31.12.2015, maanomistuskartta ajan tasalla
ajantasaisuuspäivämäärä2017-07-01 00:00:00
historiatietoHelsingin kaupunki on ylläpitänyt kiinteistökarttaa (aikaisemmin virastokartta) 1940-luvulta lähtien. Ensimmäiset 20 lehteä julkaistiin vuonna 1946.
ylläpitomenetelmatHelsingin rasterimuotoisten kiinteistökarttojen ylläpito keskeytetty 31.12.2015, ja karttapalveluissa ajankohdan tilanne. Kaupunki on siirtynyt vektorimuotoiseen ylläpitoon.
tietolähdekiinteistötoimitukset, lainhuudot, asemakaavoitus, hallintasuhdemuutokset
tiedonkeruumenetelmäAineisto on tuotettu pohjaelementtien päälle lainvoimaisten kiinteistötoimitusten, lainhuutojen, asemakaavoituksen ja hallintasuhdemuutosten kautta
tiedonkeruuvaihejatkuva ylläpito
tiedonkeruutilaTieto selitekentässä
yhteyshenkilö 1Riina Helander (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut)
yhteyshenkilö 2Tarja Pärnänen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssi-
paikkatietopalvelutyyppiMuu palvelu
teema 1Kiinteistöt
teema 2Paikannus
aiheluokka 1Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä
aiheluokka 2Rakennelma
aiheluokka 3Korkeus
inspire-tunnusFI1000044
avainsanatkaavamääräykset, kaavoitus, maankäyttö, maankäytön suunnittelu, kiinteistö, raja, rakennus, kiinteistöraja
avainsanat (GEMET)kaupunkisuunnittelu, rakennettu ympäristö, rakennus, kaupungin maanomistus
julkaisuajankohta1.1.1946
aineiston päivityspäivämääräviikoittain
sääntöjenmukaisuusEi arvioitu
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut
verkko-osoitekartta.hel.fi, sisäverkon paikkatietovipunen
metatietojen päivitys2017-07-10 12:03:13
muut tiedotYlläpito on muutettu 1.1.2012 alkaen ETRS-GK25 koordinaattijärjestelmään. Korkeusjärjestelmänä käytetään edelleen NN:ää. Kiinteistökarttaa julkaistiin aikaisemmin nimellä virastokartta. Kiinteistökarttaan liittyviä muita aineistoja ovat kiinteistörajakartta ja maanomistuskartta. Kiinteistökartta on saatavilla: Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut, asiakaspalvelu. Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, Helsinki 58. Postiosoite: PL 2205, 00099 Helsingin kaupunki. Puh: (09) 310 31930. Tiedustelut: kmo (at) hel.fi Asiakaspalvelu on avoinna ma–to 8.15–16.00, 10.00–15.00

Sivun ylläpito: Kaupunkimittaus | Tietoa sivusta | Palaute