Helsingin paikkatietohakemisto

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje Lue ohje hakemiston käyttöön | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.


Alueelliset päävärit
Aluesarjat - avainluvut
Aluesuunnitelman aluekortit
Asemanseutujen vastuualueet
Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitteet
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavakartta 1800-luvun alusta (Plan Öfver Helsingfors Stad I Början Af 1800 Talet)
Helsingin asemakaavassa suojellut alueet
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeet
Helsingin avouomat
Helsingin erikoiskuljetusreittiaineisto
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulkuympäristöt - Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot 2016
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin kaava 1900
Helsingin kaavayksiköt
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin kantakaupungin ja asukaspysäköintivyöhykkeiden pysäköintipaikat
Helsingin kartta 1780–82 (rekognosointikartoitus)
Helsingin kartta, 1870–1907 (Senaatin kartasto)
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin karttataso graafikoille
Helsingin kasvillisuuden kehittämisen ja seurannan toimintamalli
Helsingin katu- ja puistohankkeet
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet ensi vuonna
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin katu- ja puistosuunnittelukohteet
Helsingin katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistusluokat
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin kartta 1925
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietojen katselupalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietojen kyselypalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietopeitteen kyselypalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin vapaat yritystontit
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunginkanslian vastuualueet - aluerakentamisen projektialueet
Helsingin kaupunki 1917-1918
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin kaupunkitietomalli, rakennukset (LoD2, tekstuureilla) (ver_1)
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - alueellinen ja luonnonhoidon suunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - alueiden käyttö ja valvonta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asemakaavalaskenta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asemakaavoitus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - liikenne- ja katusuunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - maastomittaus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - rakennusvalvonta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - rakentamiskelpoisuus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - teknistaloudellinen suunnittelu
Helsingin kaupunkiympäristön vastuualueet - yleisten alueiden ylläpito
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin keskustan kartta 1962
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistökartta 1959
Helsingin kiinteistökartta 1961
Helsingin kiinteistökartta 1963
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusmalli
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin korttelit
Helsingin kumoutuneet asemakaavat
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (TARE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenteen määrät
Helsingin liikenteenohjaussuunnitelmat
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Haitalliset vieraslajit
Helsingin luonto - havaintopisteet lahokaviosammal
Helsingin luonto - IBA, Suomen tärkeät linnustoalueet FINIBA, MAALI
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kunnostetut purokohdat
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lahokaviosammalen elinympäristöt ja tukialueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan elinalueet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Luontoselvityksiä
Helsingin luonto - Luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot ja joet
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeät lepakkoalueet
Helsingin luonto - Tärkeät lintualueet
Helsingin luonto - Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
Helsingin luonto - Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vedenalaiset arvokkaat luontokohteet (mallinnus)
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luonto - Vieraslajit
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maa- ja vesialueet
Helsingin maa- ja vesialueet aluejakoina
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maanalainen yleiskaava 2021
Helsingin maanomistus- ja vuokrausalueet
Helsingin maastomallit
Helsingin maisemakulttuurikartta
Helsingin matkailijakartta 1952 (Helsingin opaskartta 1952)
Helsingin matkailuliikenteen pysäkit ja pysäköintipaikat
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut kulttuuriperintökohteet
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin nimistö (Kuntarekisteri, Facta)
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1962 (Helsingin keskustan kartta)
Helsingin opaskartta 1965
Helsingin opaskartta 1966
Helsingin opaskartta 1971
Helsingin opaskartta 1975
Helsingin opaskartta 1977
Helsingin opaskartta 1979
Helsingin opaskartta 1983
Helsingin opaskartta 1985
Helsingin opaskartta 1987
Helsingin opaskartta 1989
Helsingin opaskartta 1991
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932 (50 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1943 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1950 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1954 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1956 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1964 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1969 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1972 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1976 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1988 (12 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1993 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1995 (80 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1996 (100 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1997 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1998 (40 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2001 (40 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2005 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2008 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2009 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2010 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2011 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2012 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2013 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2014 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2015 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2015 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2016 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2017 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2017 (8 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2018 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2019 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2020 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2021 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2021 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2022 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2023 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin osoitteet (Kuntarekisteri, Facta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pelastuslaitoksen vastuualueet - rakenteellinen paloturvallisuus
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pitäjänkartta 1749 (Geographisk charta öfver Helsinge sokn år 1749)
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin pohjavesialueet
Helsingin poikkeamispäätökset
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin puurekisteri
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin pysäköinnin maksuvyöhykkeet
Helsingin pysäköintivirheaineisto
Helsingin rakennukset (rakennukset karttakohteina, Paikkatietoydin)
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusrekisteri (rakennukset kuntarekisterissä, Facta)
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin rantojen hoidon vastuunjako
Helsingin rinnevarjosteet
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin seudun maanpeiteaineisto
Helsingin siniverkosto
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Asumisoikeusasunnot
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Hintakontrolloidut asunnot
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Hitas-asunnot
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkostokartta
Helsingin toimitilojen investoinnit
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin uusi yleiskaava – kaupunkikaava
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 1982 (15 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2003 (30 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2007 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2008 (25 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2009 (25 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2011 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2013 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015 (10 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2017 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2019 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2020 (5 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2021 (10 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2021 (5 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2023 (5 cm)
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat (8m, 16m, 32m)
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yleisten alueiden kunnossapidon vastuualueet
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki 1940
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueet
HSL joukkoliikenteen pysäkit ja linjat
Hulevesien varassa olevat luonto- ja virkistysarvot
Hulevesiselvitykset
Hulevesitulvaherkät alueet 1/100a
Hulevesiviemäröintialue (2023)
Hulevesiviemäröintialueelle lisätyt kiinteistöt (2023)
Hulevesiviemäröintialueelta poistetut kiinteistöt (2023)
Hulevesiviemäröintialueen alustava laajeneminen 2024-25
Itä-Helsingin rantareitin uusien palveluiden kartoitus (2020)
Itäinen rantareitti
Kalastusrajoituskohteet
Kantakaupungin rantareitti
Kartta Helsingin kaupungista ja sen alueista 1909
Katuvihreäverkosto
Kaupunkitilaohje
Kioskit kartalla
Kruunusillat
Kulttuuriympäristöselvitykset
Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus
Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus Kannelmäen alueella
LAKU-luontoselvityskohteet
Latvuspisteet ja -alueet
Lauttasaaren rantareitti
Leikkipalveluverkoston tavoitetila
Liikennevalot
Liito-oravan uudet ydin- ja elinalueet (v. 2021 kartoitus)
Liito-oravaverkosto
Linjaopas (HSL)
Luonnonhoito
Maankäyttö
Maisemakortit, maisemakuva
Maisemakortit, tekstiaineisto
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Metsien monimuotoisuuden arviointi
Metsä- ja puustoinen verkosto 2019
Niittyverkosto
Ortoilmakuva karttanimistöllä
Projekti-ilmakuva Itä-Helsinki ja Östersundom 2004
Projekti-ilmakuva Keskusta 2019
Projekti-ilmakuva Kruunuvuorenranta 2019
Projekti-ilmakuva Luoteis-Helsinki 2004
Projekti-ilmakuva Länsi- ja Etelä-Helsinki 2009
Projekti-ilmakuva Pohjois-Helsinki 2006
Projekti-ilmakuva Östersundom 1961
Projekti-ilmakuva Östersundom 1987
Projekti-ilmakuva Östersundom 1991
Projekti-ilmakuva Östersundom 2006
Projekti-ilmakuva Östersundom 2008
Purkupisteet ja osavaluma-alueet
Puutarhasuunnitelmat
Pyöräliikenteen tavoiteverkko
Pääkatuverkon päällysteiden kuntomittaukset
Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta 2016
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri (vanhentunut)
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Saarikategoriat
Saarikortit
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
Seurasaarenselän rantareitti
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
SeutuData / SeutuCD (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Suunnitteluperiaatteet
Suurin arvioitu merkitsevä aallonkorkeus
Toteutunut esteettömyys
Tulvavaaravyohykkeet Meritulva 1/5 vuodessa
Turvalliset rakentamiskorkeudet
Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä (2022)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Viheralueiden saavutettavuus
Väestötietoruudukko (HSY)
Yleiskaava 2016 ruutumuodossa
Yleiskaavan 2016 liikenneverkko ja viheryhteydet
Yleiskaavan 2016 vesialue
Yleiskaavan pikaraitiotieverkko
Yleiskaavan pikaraitiotieverkko
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
Nimi suomeksiHelsingin luonto - Vedenalaiset arvokkaat luontokohteet (mallinnus)
Nimi ruotsiksiHelsingfors natur - Värdefulla undervattensmiljöer (simulering)
Nimi englanniksiHelsinki environment - Valuable underwater environments (simulation)
KuvausHelsingin merialueen vedenalaisen luonnon potentiaalisten arvokeskittymien paikantaminen perustuu Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) puitteissa kerättyihin aineistoihin 2004-2020 ja näiden pohjalta Zonation-ohjelmistolla (Moilanen ym. 2005, 2011, Lehtomäki ja Moilanen 2013) tehtyihin koko Suomen kattaviin analyyseihin ja niiden tarkennuksiin pääkaupunkiseudun merialueelle (Virtanen ym. 2018, Virtanen ym. julkaisematon). VELMU-aineistoja voi tarkastella karttapalvelussa https://paikkatieto.ymparisto.fi/VELMU

Tällä karttatasolla esitetään Zonation-analyysin tuottamat prioriteettiarvot 0,95-1 ((= pääkaupunkiseudun merialueen arvokkain 5%), eli ne alueet jotka edustavat vedenalaisen luonnon todennäköisesti kaikkein biologisesti monimuotoisimpia, harvinaisimpia, uhanalaisimpia tai muutoin ekologisesti merkittävimpiä ja täten arvokkaimpia alueita.
Arvokeskittymäkohteille on lisätty 25 m puskurivyöhyke.

Alueiden käytön suunnittelun yhteydessä, mikäli jokin potentiaalisista arvoalueista on suunnittelualueen sisällä, tulee erikseen selvittää mitkä tekijät nostavat alueen Zonation-arvoa (ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön). Näin alueen ominaisuudet voidaan mahdollisimman hyvin huomioida alueen suunnittelussa ja kehittämisessä. Vaikka mallinnustulos huomioi myös alueen ihmispaineet, nousevat jotkin voimakkaan ihmispaineen alla olevat alueet (esim. satamat) arvokkaiksi johtuen alueiden muuten potentiaalisesta sopivuudesta korkeille luontoarvoille. Alueiden esiintyminen paineen alla olevilla alueilla viittaa monimutkaisen mallinnuksen tulosten epävarmuuksiin ja/tai alueiden mahdollisiin ominaisuuksiin, jotka tukisivat korkeita luontoarvoja tilanteissa joissa alueella ei esiintyisi ihmispaineita

Analyysiä on tarkennettu vuonna 2022 tuotetulla paikallisesti ekologisesti merkittävien vedenalaisten meriluontoalueiden (PEMMA) Paikkatietovipusen karttatasolla, jossa ekologisesti merkittävimmät alueet ovat rajattu havaintoihin perustuen.

Zonation yhdistää systemaattisesti paikkaan sidottua tietoa lajien, elinympäristöjen tai ekosysteemipalveluiden (ns. biodiversiteettipiirteiden) esiintymisestä ja näihin kohdistuvista uhista. Näiden lisäksi Zonation pystyy hyödyntämään tietoa kytkeytyvyydestä, epävarmuuksista, ja suojelutoimien vaikutuksista ja kustannuksista. Analyysien avulla voidaan paikallistaa luontoarvoiltaan arvokkaita alueita, ja vastaavasti vähemmän arvokkaita alueita, joiden käyttö aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa luontoarvoille. Zonation tuottaa tasapainotetun (spatiaalisen) ratkaisun, nk. prioriteettijärjestyksen, useiden eri tekijöiden pohjalta, tuottaen prioriteettiarvot huonoimmasta parhaimpaan (skaalalla 0-1) koko maisemalle. Helsingin edustan analyysi on tuotettu pikselikoolla 20 x 20 m uudella Zonation 5 kehitysversiolla (Moilanen ym. käsikirjoitus).

Helsingin merialueen analyysissä on käytetty syötetietoina:
1) lajien esiintymistodennäköisyysmalleja (n=230) perustuen pääasiassa vuosien 2004-2020 VELMUn havaintoaineistoihin perustuen, nojaten Virtanen ym. (2018) menetelmään (selkärangattomat, putkilokasvit, levät, vesisammalet).

2) luontodirektiivin ”mereisiä” luontotyyppejä (liite I): vedenalaiset hiekkasärkät (1110), riutat (1170), jokisuistot (1130), kapeat murtovesilahdet (1650), laajat matalat lahdet (1160), rannikon laguunit (1150), sekä vedenalaiset osat luontotyypeistä harjusaaret (1610) ja ulkosaariston luodot ja saaret (1620). Luontotyyppien aineistot perustuvat vuoden 2019 luontodirektiivin raportoituihin aineistoihin. Riutat ja hiekkasärkät perustuvat mallinnukseen (Kaskela & Rinne 2018), ja muut luontotyypit asiantuntijatietoon (Naumann ym. 2020).

3) uhanalaisten luontotyyppien esiintymistodennäköisyysmallit (ks. Virtanen ym. 2018) perustuen vuoden 2018 luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin (Kontula ja Raunio 2018). Luontotyyppien jako noudattelee HELCOM:n vedenalaisten biotooppien ja habitaattien luokittelujärjestelmää (HELCOM 2013).

4) kalojen (kuha, ahven, kuore) lisääntymisalueet (Kallasvuo ym. 2017)

5) ilmakuvilta tunnistettuja (Kuismanen & Husa 2020; Sahla ym. 2020), ja ympäristöviranomaisille raportoituja ihmistoimintoja (satama-alueet, väyläalueet, merenalaiset putket ja kaapelit, läjitysalueet, ruoppaukset, rakennettu rantaviiva ja muut rakenteet ja ravinteiden pistekuormituslähteet) ja niistä asiantuntijatyönä tunnistettuja ja arvioituja negatiivisia vaikutuksia luontotyyppi- ja lajikohtaisesti (Virtanen ym. julkaisematon).

Tuotettu prioriteettiarvo kuvaa vedenalaisia luontoarvoja monimuotoisuuden, harvinaisuuden sekä uhanalaisuuden kannalta, jolloin jokainen biodiversiteettipiirre saa painoarvon 1, ja jokainen uhanalainen piirre suuremman painokertoimen uhanalaisuusluokituksen perusteella. Huomioidut luokat ovat NT (silmälläpidettävät), VU (vaarantuneet), ja EN (erittäin uhanalaiset) (luokan CR-äärimmäisen uhanalainen lajeja ei esiinny alueella). Tämän lisäksi analyysissä huomioitiin myös vieraslajit negatiivisella painoarvolla (-1). Ihmistoiminnoista aiheutuvat vaikutukset huomioitiin kahdella tasolla: vaikutukset, jotka aiheuttavat elinympäristön katoamisen, ja vaikutukset, jotka aiheuttavat häiriötä lajeille ja luontotyypeille. Tällä karttatasolla esitetään prioriteettiarvot 0,95-1, eli ne alueet jotka edustavat vedenalaisen luonnon todennäköisesti kaikkein biologisesti monimuotoisimpia, harvinaisia, uhanalaisia ja täten arvokkaimpia alueita. Analyysissä on leikattu pois se osa aineistosta, jossa esiintymistodennäköisyydet laskentapikselissä tietyille lajeille tai luontotyypeille on ollut alle 50 %.

Viitteet:
HELCOM HUB – Technical Report on the HELCOM Underwater Biotope and habitat classifi cation. Balt. Sea Environ. Proc. No. 139
Kallasvuo, M., Vanhatalo, J. ja Veneranta, L. (2017). Modeling the spatial distribution of larval fish abundance provides essential information for management. Can. J. Fish. Aquat.Sci. 74:636-649. dx.doi.org/10.1139/cjfas-2016-0008
Kaskela A, Rinne H. Vedenalaisten Natura -luontotyyppien mallinnus Suomen merialueella. Tutkimustyöraportti. Geologian tutkimuskeskus; 2018.
Kontula T, Raunio A, editors. Threatened Habitat Types in Finland 2018. Red List of Habitats – Results and Basis for Assessment. : Finnish Environment Institute and Ministry of the Environment, Helsinki.; 2019.
Kuismanen, L., Husa, S. M. 2020. Ilmakuvakartoitus ihmispaineista Ahvenanmaan rannikon merialueella. Suomen ympäristökeskus SYKE & Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Lehtomaki, J. ja Moilanen, A. (2013). Methods and workflow for spatial conservation prioritization using Zonation. Environ. Modell. Softw. 47, 128–137. doi: 10.1016/j.envsoft.2013.05.001
Moilanen, A., Franco, A. M. A., Early, R. I., Fox, R., Wintle, B. ja Thomas, C. D. (2005). Prioritizing multiple-use landscapes for conservation: methods for large multi-species planning problems. Proc. R. Soc. B-Biol. Sci. 272, 1885–1891. doi: 10.1098/rspb.2005.3164
Moilanen, A., Lehtinen, P., Kohonen, I., Virtanen, A.E., Jalkanen, J. ja Kujala, H. (käsikirjoitus): Novel methods for spatial prioritization with applications in conservation, land use planning and ecological impact avoidance.
Moilanen, A., Leathwick, J. R. ja Quinn, J. M. (2011a). Spatial prioritization of conservation management. Conserv. Lett. 4, 383–393. doi: 10.1111/j.1755-263X. 2011.00190.x
Naumann S, Noebel R, Gaudillat Z, Stein U, Röschel L, Ittner S, et al. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018. Technical report No. 10. 2020.
Sahla, M., Turkia, T., Nieminen, A., Räsänen, T., Haapamäki, J. ja Hoikkala, J., Suominen, F., Kantanen, J. 2020. Ilmakuvakartoitus ihmispaineista Suomen rannikon merialueilla. Meriluonnonsuojelu, Luontopalvelut, Metsähallitus
Virtanen, E. A., Viitasalo, M., Lappalainen, J. ja Moilanen, A. (2018). Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network. Front. Mar.Sci. 5:402. doi: 10.3389/fmars.2018.00402
Mittakaava
Erotuskyky
KoordinaatistoEi määritelty
Vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
KorkeusjärjestelmäEi määritelty
Alueellinen kattavuusPääkaupunkiseutu
KäyttötarkoitusAlueiden käytön suunnittelun yhteydessä, mikäli jokin arvoalueista on suunnittelualueen sisällä, tulee erikseen selvittää mitkä tekijät nostavat alueen Zonation-arvoa (ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön) niin että alueen ominaisuudet voidaan mahdollisimman hyvin huomioida alueen suunnittelussa ja kehittämisessä.
Jakelutapa
Tallennusmuoto
Vakioitu tuloste
KäyttöehdotKäytön yhteydessä tulee mainita tiedon tuottaja: Elina Virtanen, Suomen Ympäristökeskus
Julkinen saatavuusjulkinen saatavuus rajoitettu
Hinta
Ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Ympäristöpalvelut
Omistava organisaatioSYKE, Helsingin kaupungin Ympäristöpalvelut
Aineiston julkaisupäivämäärä
YlläpitotiheysEpäsäännöllinen
Ajantasaisuus
Ajantasaisuuspäivämäärä
Historiatieto
Ylläpitomenetelmat
Tietolähde
Tiedonkeruumenetelmä
Tiedonkeruuvaihe
TiedonkeruutilaJatkuva ylläpito
Yhteyshenkilö 1Jari-Pekka Pääkkönen (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
Yhteyshenkilö 2(Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-)
Resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
Liitännäisresurssi
PaikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
Teema 1Luonto
Teema 2Ei teemaa
Aiheluokka 1Ympäristö
Aiheluokka 2Pääkaupunkiseutu
Aiheluokka 3Eläin- ja kasvikunta
Inspire-tunnus
AvainsanatVedenalainen luonto, luonnon monimuotoisuus, luonto, Itämeri, rannikko, kasvillisuus
Avainsanat (Gemet)
Julkaisuajankohta
Aineiston päivityspäivämäärä
Sääntöjenmukaisuus
Metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Ympäristöpalvelut
Verkko-osoite
Metatietojen päivitys10.11.2023 12.54.11
Muut tiedot

Sivun ylläpito: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö | Tietoa sivusta | Saavutettavuusseloste | Palaute