Helsingin paikkatietohakemisto

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje Lue ohje hakemiston käyttöön | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.


Alueelliset päävärit
Aluesarjat - avainluvut
Aluesuunnitelman aluekortit
Asemanseutujen vastuualueet
Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitteet
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavakartta 1800-luvun alusta (Plan Öfver Helsingfors Stad I Början Af 1800 Talet)
Helsingin asemakaavassa suojellut alueet
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeet
Helsingin avouomat
Helsingin erikoiskuljetusreittiaineisto
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulkuympäristöt - Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot 2016
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin kaava 1900
Helsingin kaavayksiköt
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin kantakaupungin ja asukaspysäköintivyöhykkeiden pysäköintipaikat
Helsingin kartta 1780–82 (rekognosointikartoitus)
Helsingin kartta, 1870–1907 (Senaatin kartasto)
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin karttataso graafikoille
Helsingin kasvillisuuden kehittämisen ja seurannan toimintamalli
Helsingin katu- ja puistohankkeet
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet ensi vuonna
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin katu- ja puistosuunnittelukohteet
Helsingin katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistusluokat
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin kartta 1925
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietojen katselupalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietojen kyselypalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietopeitteen kyselypalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin vapaat yritystontit
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunginkanslian vastuualueet - aluerakentamisen projektialueet
Helsingin kaupunki 1917-1918
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin kaupunkitietomalli, rakennukset (LoD2, tekstuureilla) (ver_1)
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - alueellinen ja luonnonhoidon suunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - alueiden käyttö ja valvonta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asemakaavalaskenta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asemakaavoitus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - liikenne- ja katusuunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - maastomittaus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - rakennusvalvonta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - rakentamiskelpoisuus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - teknistaloudellinen suunnittelu
Helsingin kaupunkiympäristön vastuualueet - yleisten alueiden ylläpito
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin keskustan kartta 1962
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistökartta 1959
Helsingin kiinteistökartta 1961
Helsingin kiinteistökartta 1963
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusmalli
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin korttelit
Helsingin kumoutuneet asemakaavat
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (TARE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenteen määrät
Helsingin liikenteenohjaussuunnitelmat
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Haitalliset vieraslajit
Helsingin luonto - havaintopisteet lahokaviosammal
Helsingin luonto - IBA, Suomen tärkeät linnustoalueet FINIBA, MAALI
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kunnostetut purokohdat
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lahokaviosammalen elinympäristöt ja tukialueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan elinalueet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Luontoselvityksiä
Helsingin luonto - Luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot ja joet
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeät lepakkoalueet
Helsingin luonto - Tärkeät lintualueet
Helsingin luonto - Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
Helsingin luonto - Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vedenalaiset arvokkaat luontokohteet (mallinnus)
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luonto - Vieraslajit
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maa- ja vesialueet
Helsingin maa- ja vesialueet aluejakoina
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maanalainen yleiskaava 2021
Helsingin maanomistus- ja vuokrausalueet
Helsingin maastomallit
Helsingin maisemakulttuurikartta
Helsingin matkailijakartta 1952 (Helsingin opaskartta 1952)
Helsingin matkailuliikenteen pysäkit ja pysäköintipaikat
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut kulttuuriperintökohteet
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin nimistö (Kuntarekisteri, Facta)
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1962 (Helsingin keskustan kartta)
Helsingin opaskartta 1965
Helsingin opaskartta 1966
Helsingin opaskartta 1971
Helsingin opaskartta 1975
Helsingin opaskartta 1977
Helsingin opaskartta 1979
Helsingin opaskartta 1983
Helsingin opaskartta 1985
Helsingin opaskartta 1987
Helsingin opaskartta 1989
Helsingin opaskartta 1991
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932 (50 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1943 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1950 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1954 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1956 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1964 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1969 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1972 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1976 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1988 (12 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1993 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1995 (80 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1996 (100 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1997 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1998 (40 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2001 (40 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2005 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2008 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2009 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2010 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2011 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2012 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2013 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2014 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2015 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2015 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2016 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2017 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2017 (8 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2018 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2019 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2020 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2021 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2021 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2022 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2023 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin osoitteet (Kuntarekisteri, Facta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pelastuslaitoksen vastuualueet - rakenteellinen paloturvallisuus
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pitäjänkartta 1749 (Geographisk charta öfver Helsinge sokn år 1749)
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin pohjavesialueet
Helsingin poikkeamispäätökset
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin puurekisteri
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin pysäköinnin maksuvyöhykkeet
Helsingin pysäköintivirheaineisto
Helsingin rakennukset (rakennukset karttakohteina, Paikkatietoydin)
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusrekisteri (rakennukset kuntarekisterissä, Facta)
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin rantojen hoidon vastuunjako
Helsingin rinnevarjosteet
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin seudun maanpeiteaineisto
Helsingin siniverkosto
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Asumisoikeusasunnot
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Hintakontrolloidut asunnot
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Hitas-asunnot
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkostokartta
Helsingin toimitilojen investoinnit
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin uusi yleiskaava – kaupunkikaava
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 1982 (15 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2003 (30 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2007 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2008 (25 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2009 (25 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2011 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2013 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015 (10 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2017 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2019 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2020 (5 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2021 (10 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2021 (5 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2023 (5 cm)
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat (8m, 16m, 32m)
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yleisten alueiden kunnossapidon vastuualueet
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki 1940
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueet
HSL joukkoliikenteen pysäkit ja linjat
Hulevesien varassa olevat luonto- ja virkistysarvot
Hulevesiselvitykset
Hulevesitulvaherkät alueet 1/100a
Hulevesiviemäröintialue (2023)
Hulevesiviemäröintialueelle lisätyt kiinteistöt (2023)
Hulevesiviemäröintialueelta poistetut kiinteistöt (2023)
Hulevesiviemäröintialueen alustava laajeneminen 2024-25
Itä-Helsingin rantareitin uusien palveluiden kartoitus (2020)
Itäinen rantareitti
Kalastusrajoituskohteet
Kantakaupungin rantareitti
Kartta Helsingin kaupungista ja sen alueista 1909
Katuvihreäverkosto
Kaupunkitilaohje
Kioskit kartalla
Kruunusillat
Kulttuuriympäristöselvitykset
Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus
Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus Kannelmäen alueella
LAKU-luontoselvityskohteet
Latvuspisteet ja -alueet
Lauttasaaren rantareitti
Leikkipalveluverkoston tavoitetila
Liikennevalot
Liito-oravan uudet ydin- ja elinalueet (v. 2021 kartoitus)
Liito-oravaverkosto
Linjaopas (HSL)
Luonnonhoito
Maisemakortit, maisemakuva
Maisemakortit, tekstiaineisto
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Metsien monimuotoisuuden arviointi
Metsä- ja puustoinen verkosto 2019
Niittyverkosto
Ortoilmakuva karttanimistöllä
Projekti-ilmakuva Itä-Helsinki ja Östersundom 2004
Projekti-ilmakuva Keskusta 2019
Projekti-ilmakuva Kruunuvuorenranta 2019
Projekti-ilmakuva Luoteis-Helsinki 2004
Projekti-ilmakuva Länsi- ja Etelä-Helsinki 2009
Projekti-ilmakuva Pohjois-Helsinki 2006
Projekti-ilmakuva Östersundom 1961
Projekti-ilmakuva Östersundom 1987
Projekti-ilmakuva Östersundom 1991
Projekti-ilmakuva Östersundom 2006
Projekti-ilmakuva Östersundom 2008
Purkupisteet ja osavaluma-alueet
Puutarhasuunnitelmat
Pyöräliikenteen tavoiteverkko
Pääkatuverkon päällysteiden kuntomittaukset
Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta 2016
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri (vanhentunut)
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Saarikategoriat
Saarikortit
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
Seurasaarenselän rantareitti
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
SeutuData / SeutuCD (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Suunnitteluperiaatteet
Suurin arvioitu merkitsevä aallonkorkeus
Toteutunut esteettömyys
Tulvavaaravyohykkeet Meritulva 1/5 vuodessa
Turvalliset rakentamiskorkeudet
Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä (2022)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Viheralueiden saavutettavuus
Väestötietoruudukko (HSY)
Yleiskaava 2016 ruutumuodossa
Yleiskaavan 2016 liikenneverkko ja viheryhteydet
Yleiskaavan 2016 vesialue
Yleiskaavan pikaraitiotieverkko
Yleiskaavan pikaraitiotieverkko
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
Nimi suomeksiHelsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Nimi ruotsiksiHelsingfors natur - Viktiga skogsnaturtyper
Nimi englanniksiNature in Helsinki - Important forest areas
KuvausMETSO-kartoituksen aineisto sisältää tietoa metsäluonnon monimuotoisuuskohteista vuosina 2011 ja 2013 inventoiduilta alueilta. Aineistoa tarkistetaan suunnittelun yhteydessä. Seuraavat tarkistetut tiedot on tähän mennessä tallennettu: Päivityskartoitus v. 2013: M37 Myllypuro ja M8 Mustavuori. V. 2014: M31 Mustikkamaa. V. 2016: M23, M25 ja M30 eli Keskuspuiston kohteet 1, 2 ja 3.

- KARTTA Vuonna 2011 inventoidut alueet: http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/Metsakohteet/Inventoidut_alueet_2011.pdf

- KARTTA Vuonna 2013 inventoidut alueet: http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/Metsakohteet/Inventoidut_alueet_2013.pdf


Kartoituksissa rajattiin 75 Metso-kohdetta, jotka muodostuvat Metso-kuvioista. Kullakin kuviolla on Metso-elinympäristötyyppi ja Metso-kriteeriluokka (arvoluokka).


Kartoitustyön on tehnyt Innofor Finland Oy vuosina 2011 ja 2013. Kaupunkiympäristön toimiala on kartoittanut kohteet M75, M37 ja M8 vuonna 2013, kohteen M31 vuonna 2014 ja kohteet M23, M25 ja M30 vuonna 2016.

Maastoinventointi tehtiin sellaisilla kaupungin omistamilla alueilla, joilta arvioitiin olemassa olevan metsäsuunnitteluaineiston perusteella löytyvän metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita. Inventointi ei siis ole alueellisesti kattava, ja siinä saattaa ilmetä muitakin puutteita ja tarkistustarpeita.
Ulkoilu- ja virkistysalueilla ja muilla kuin luonnonsuojelualueilla olevia METSO-kriteerit täyttäviä kohteita voidaan hoitaa luonnonhoitotoimenpiteillä, mikäli ne alueen käytön tai muun syyn takia ovat hoitotoimenpiteiden tarpeessa.

Kaupunkiympäristön toimiala n vuonna 2011 Innofor Finland Oy:llä teettämä Vartiosaaren METSO-inventointi on mukana aineistossa. Hallainvuoren (kohde M75) on inventoinut Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntija syksyllä 2013.

Luonnonsuojelualueita ja saariston metsiä ei ole inventoitu.

Inventointi on tehty Ympäristöministeriön julkaisussa "METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet" esitettyjen kriteerien mukaisesti. (Suomen ympäristö 26/2008:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38356/SY_26_2008.pdf?sequence=3 )

METSO-ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman 2008-2016 tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä. Inventoinnin ensimmäinen vaihe vuonna 2011 on teetetty ympäristöministeriön vuonna 2010 Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle myöntämällä METSO-inventointituella. Se lisää tietopohjaa metsäluonnon arvokkaista kohteista, jotta ne voidaan huomioida maankäytön ja luonnonhoidon suunnittelussa. Maanomistaja voi halutessaan tarjota METSO-kriteerit täyttäviä kohteita suojeltaviksi ja saada niistä valtiolta korvauksen.

Kunkin kohteen tunnuksen loppuosa ilmaisee vuoden, jolloin kohde on inventoitu ja liitetty Helsingin arvokkaiden metsäluontokohteiden luetteloon. Kaupunkiympäristön toimialan tarkistamissa kohteissa vuosimerkintä vastaa tarkistusvuotta, ja lisäksi kohteen tunnuksessa on merkintä r.

Kohteet koostuvat metsäsuunnittelukuvioista. Kohteiden tiedot on esitetty kohdekuvauslomakkeissa. Yleiskuvauksen, elinympäristötyyppien ja METSO-ohjelman mukaisten valintaperusteluokkien eli kriteeriluokkien lisäksi lomakkeilla on esitetty metsälain 10 §:n mukaisten tärkeiden elinympäristöjen ja luonnonsuojelulain 29 §.n mukaisten suojeltujen luontotyyppien esiintyminen alueella, kohteen puustotiedot, kohteen lajistotietoja, arvio kohteiden edustavuudesta, luonnontilaisuudesta ja muuttuneisuudesta sekä vieraslajien esiintymisestä, METSO-ohjelman tavoitteiden ja luonnonvirkistyskäytön mahdollisista ristiriidoista sekä mahdollisia hoito- ja ennallistamistoimenpidesuosituksia. Lahopuutiedot on arvioitu silmämääräisesti koealoilta. Lajistotiedot eivät ole kattavia.

Kriteeriluokkia on kolme (I, II, III) kaikissa elinympäristötyypeissä:
1) lehdot
2) runsaslahopuustoiset kangasmetsät
3) pienvesien lähimetsät
4) puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat
5) metsäluhdat ja tulvametsät
6) harjujen paahdeympäristöt
7) maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet
8) puustoiset perinnebiotoopit
9) kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden metsäiset elinympäristöt
10) muut luonnon monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot.

Käytetyt kriteerit on kuvattu julkaisussa METSO-ohjelman
luonnontieteelliset valintaperusteet (Suomen ympäristö 26/2008) ja Innofor Finland Oy:n laatimassa kriteeritaulukossa

(http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/Metsakohteet/Kriteeritaulukko.pdf )

Luokka I: puuston rakennepiirteet (ikä, lahopuuston määrä ja laatu) ja lajisto ovat monimuotoisuudelle merkittäviä
Luokka II: muita monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita (yleensä I-luokka nuorempia, niukkalahopuustoisempia mutta puulajisuhteiltaan monimuotoisia)
Luokka III: verrattain nopeasti monimuotoisuuden kannalta suotuisaan suuntaan kehittyviä
0-luokka: lisäalueita, jotka eivät täytä METSO-ohjelman valintaperusteita, mutta ovat tärkeitä arvokkaiden metsäkohteiden yhtenäisyyden kannalta.

Metso-kohteiden tiedostot linkitettyinä taulukkoon: ( http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/Metsakohteet/TAULUKOT%20KUVAT%20KOHDEKARTAT/Metso_tiedostolinkit.html )

Innofor Finland Oy:n maastokartoittajat ovat ottaneet kohteisiin liittyvät valokuvat.
Mittakaava
Erotuskyky
KoordinaatistoEi määritelty
Vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
KorkeusjärjestelmäEi määritelty
Alueellinen kattavuus- KARTTA Vuonna 2011 inventoidut alueet: ( http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/Metsakohteet/Inventoidut_alueet_2011.pdf ) - KARTTA Vuonna 2013 inventoidut alueet: ( http://ptp.hel.fi/ltj/client/html/linkitetyt_ltj/Metsakohteet/Inventoidut_alueet_2013.pdf )
KäyttötarkoitusHelsingin monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsäkohteiden (METSO-kohteiden) osoittaminen ja paikantaminen.
Jakelutapa
Tallennusmuoto
Vakioitu tuloste
Käyttöehdot
Julkinen saatavuusjulkista saatavuutta ei rajoitettu
Hinta
Ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
Omistava organisaatio
Aineiston julkaisupäivämääräKohteet nro M1 - M39 on rajattu ja luokiteltu vuonna 2011. Kohteet nro M40 - M75 on rajattu ja luokiteltu vuonna 2013.
Ylläpitotiheys
Ajantasaisuus
Ajantasaisuuspäivämäärä
Historiatieto
Ylläpitomenetelmat
TietolähdeInnofor Finland Oy 2011 ja 2013. Kohde M75: Helsingin Kaupunkiympäristön toimiala.
TiedonkeruumenetelmäMaastokartoitus. Aineisto on koottu GPS-paikanninta ja maastotietokonetta käyttäen. Rajaukset on tehty metsäsuunnittelukuvioiden pohjalta.
Tiedonkeruuvaihe
TiedonkeruutilaTieto selitekentässä
Yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
Yhteyshenkilö 2(Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-)
Resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
Liitännäisresurssi
PaikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
Teema 1Luonto
Teema 2Ei teemaa
Aiheluokka 1Ei aiheluokkaa määritetty
Aiheluokka 2Ei aiheluokkaa määritetty
Aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
Inspire-tunnus
AvainsanatMetsä, METSO-ohjelma, METSO-kartoitus, METSO-inventointi, lahopuu, kasvi, kasvillisuus, eliölajisto, arvokas metsäkohde, metsäluonnon monimuotoisuuskohde, metsikön rakennepiirteet, elinympäristötyyppi
Avainsanat (Gemet)
Julkaisuajankohta
Aineiston päivityspäivämäärä
Sääntöjenmukaisuus
Metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
Verkko-osoitehttps://www.hel.fi/luontotieto
Metatietojen päivitys23.5.2022 13.23.50
Muut tiedotRaportti: Selvitys eräiden Helsingin kaupungin omistamien metsäalueiden luonnon monimuotoisuudesta. Vuoden 2011 inventointien loppuraportti 21.6.2012. Julkaisematon. ( http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/Metsakohteet/Metso-loppuraportti2011_21062012final_liitteineen.pdf ) Selvitys eräiden Helsingin kaupungin omistamien metsäalueiden luonnon monimuotoisuudesta. Vuoden 2013 inventointien loppuraportti 3.3.2014. Julkaisematon. ( http://ptp.hel.fi/ltj/client/html/linkitetyt_ltj/Metsakohteet/METSO-loppuraportti_2013_liitteineen_final.pdf )

Sivun ylläpito: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö | Tietoa sivusta | Saavutettavuusseloste | Palaute