Helsingin paikkatietohakemisto

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje Lue ohje hakemiston käyttöön | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.


Alueelliset päävärit
Aluesarjat - avainluvut
Aluesuunnitelman aluekortit
Asemanseutujen vastuualueet
Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitteet
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavakartta 1800-luvun alusta (Plan Öfver Helsingfors Stad I Början Af 1800 Talet)
Helsingin asemakaavassa suojellut alueet
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeet
Helsingin avouomat
Helsingin erikoiskuljetusreittiaineisto
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulkuympäristöt - Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot 2016
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin kaava 1900
Helsingin kaavayksiköt
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin kantakaupungin ja asukaspysäköintivyöhykkeiden pysäköintipaikat
Helsingin kartta 1780–82 (rekognosointikartoitus)
Helsingin kartta, 1870–1907 (Senaatin kartasto)
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin karttataso graafikoille
Helsingin kasvillisuuden kehittämisen ja seurannan toimintamalli
Helsingin katu- ja puistohankkeet
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet ensi vuonna
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin katu- ja puistosuunnittelukohteet
Helsingin katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistusluokat
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin kartta 1925
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietojen katselupalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietojen kyselypalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietopeitteen kyselypalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin vapaat yritystontit
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunginkanslian vastuualueet - aluerakentamisen projektialueet
Helsingin kaupunki 1917-1918
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin kaupunkitietomalli, rakennukset (LoD2, tekstuureilla) (ver_1)
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - alueellinen ja luonnonhoidon suunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - alueiden käyttö ja valvonta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asemakaavalaskenta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asemakaavoitus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - liikenne- ja katusuunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - maastomittaus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - rakennusvalvonta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - rakentamiskelpoisuus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - teknistaloudellinen suunnittelu
Helsingin kaupunkiympäristön vastuualueet - yleisten alueiden ylläpito
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin keskustan kartta 1962
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistökartta 1959
Helsingin kiinteistökartta 1961
Helsingin kiinteistökartta 1963
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusmalli
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin korttelit
Helsingin kumoutuneet asemakaavat
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (TARE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenteen määrät
Helsingin liikenteenohjaussuunnitelmat
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Haitalliset vieraslajit
Helsingin luonto - havaintopisteet lahokaviosammal
Helsingin luonto - IBA, Suomen tärkeät linnustoalueet FINIBA, MAALI
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kunnostetut purokohdat
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lahokaviosammalen elinympäristöt ja tukialueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan elinalueet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Luontoselvityksiä
Helsingin luonto - Luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot ja joet
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeät lepakkoalueet
Helsingin luonto - Tärkeät lintualueet
Helsingin luonto - Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
Helsingin luonto - Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vedenalaiset arvokkaat luontokohteet (mallinnus)
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luonto - Vieraslajit
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maa- ja vesialueet
Helsingin maa- ja vesialueet aluejakoina
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maanalainen yleiskaava 2021
Helsingin maanomistus- ja vuokrausalueet
Helsingin maastomallit
Helsingin maisemakulttuurikartta
Helsingin matkailijakartta 1952 (Helsingin opaskartta 1952)
Helsingin matkailuliikenteen pysäkit ja pysäköintipaikat
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut kulttuuriperintökohteet
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin nimistö (Kuntarekisteri, Facta)
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1962 (Helsingin keskustan kartta)
Helsingin opaskartta 1965
Helsingin opaskartta 1966
Helsingin opaskartta 1971
Helsingin opaskartta 1975
Helsingin opaskartta 1977
Helsingin opaskartta 1979
Helsingin opaskartta 1983
Helsingin opaskartta 1985
Helsingin opaskartta 1987
Helsingin opaskartta 1989
Helsingin opaskartta 1991
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932 (50 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1943 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1950 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1954 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1956 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1964 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1969 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1972 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1976 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1988 (12 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1993 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1995 (80 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1996 (100 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1997 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1998 (40 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2001 (40 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2005 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2008 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2009 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2010 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2011 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2012 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2013 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2014 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2015 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2015 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2016 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2017 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2017 (8 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2018 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2019 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2020 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2021 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2021 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2022 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2023 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin osoitteet (Kuntarekisteri, Facta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pelastuslaitoksen vastuualueet - rakenteellinen paloturvallisuus
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pitäjänkartta 1749 (Geographisk charta öfver Helsinge sokn år 1749)
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin pohjavesialueet
Helsingin poikkeamispäätökset
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin puurekisteri
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin pysäköinnin maksuvyöhykkeet
Helsingin pysäköintivirheaineisto
Helsingin rakennukset (rakennukset karttakohteina, Paikkatietoydin)
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusrekisteri (rakennukset kuntarekisterissä, Facta)
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin rantojen hoidon vastuunjako
Helsingin rinnevarjosteet
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin seudun maanpeiteaineisto
Helsingin siniverkosto
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Asumisoikeusasunnot
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Hintakontrolloidut asunnot
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Hitas-asunnot
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkostokartta
Helsingin toimitilojen investoinnit
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin uusi yleiskaava – kaupunkikaava
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 1982 (15 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2003 (30 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2007 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2008 (25 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2009 (25 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2011 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2013 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015 (10 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2017 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2019 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2020 (5 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2021 (10 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2021 (5 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2023 (5 cm)
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat (8m, 16m, 32m)
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yleisten alueiden kunnossapidon vastuualueet
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki 1940
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueet
HSL joukkoliikenteen pysäkit ja linjat
Hulevesien varassa olevat luonto- ja virkistysarvot
Hulevesiselvitykset
Hulevesitulvaherkät alueet 1/100a
Hulevesiviemäröintialue (2023)
Hulevesiviemäröintialueelle lisätyt kiinteistöt (2023)
Hulevesiviemäröintialueelta poistetut kiinteistöt (2023)
Hulevesiviemäröintialueen alustava laajeneminen 2024-25
Itä-Helsingin rantareitin uusien palveluiden kartoitus (2020)
Itäinen rantareitti
Kalastusrajoituskohteet
Kantakaupungin rantareitti
Kartta Helsingin kaupungista ja sen alueista 1909
Katuvihreäverkosto
Kaupunkitilaohje
Kioskit kartalla
Kruunusillat
Kulttuuriympäristöselvitykset
Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus
Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus Kannelmäen alueella
LAKU-luontoselvityskohteet
Latvuspisteet ja -alueet
Lauttasaaren rantareitti
Leikkipalveluverkoston tavoitetila
Liikennevalot
Liito-oravan uudet ydin- ja elinalueet (v. 2021 kartoitus)
Liito-oravaverkosto
Linjaopas (HSL)
Luonnonhoito
Maankäyttö
Maisemakortit, maisemakuva
Maisemakortit, tekstiaineisto
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Metsien monimuotoisuuden arviointi
Metsä- ja puustoinen verkosto 2019
Niittyverkosto
Ortoilmakuva karttanimistöllä
Projekti-ilmakuva Itä-Helsinki ja Östersundom 2004
Projekti-ilmakuva Keskusta 2019
Projekti-ilmakuva Kruunuvuorenranta 2019
Projekti-ilmakuva Luoteis-Helsinki 2004
Projekti-ilmakuva Länsi- ja Etelä-Helsinki 2009
Projekti-ilmakuva Pohjois-Helsinki 2006
Projekti-ilmakuva Östersundom 1961
Projekti-ilmakuva Östersundom 1987
Projekti-ilmakuva Östersundom 1991
Projekti-ilmakuva Östersundom 2006
Projekti-ilmakuva Östersundom 2008
Purkupisteet ja osavaluma-alueet
Puutarhasuunnitelmat
Pyöräliikenteen tavoiteverkko
Pääkatuverkon päällysteiden kuntomittaukset
Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta 2016
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri (vanhentunut)
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Saarikategoriat
Saarikortit
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
Seurasaarenselän rantareitti
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
SeutuData / SeutuCD (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Suunnitteluperiaatteet
Suurin arvioitu merkitsevä aallonkorkeus
Toteutunut esteettömyys
Tulvavaaravyohykkeet Meritulva 1/5 vuodessa
Turvalliset rakentamiskorkeudet
Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä (2022)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Viheralueiden saavutettavuus
Väestötietoruudukko (HSY)
Yleiskaava 2016 ruutumuodossa
Yleiskaavan 2016 liikenneverkko ja viheryhteydet
Yleiskaavan 2016 vesialue
Yleiskaavan pikaraitiotieverkko
Yleiskaavan pikaraitiotieverkko
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
Nimi suomeksiSeutuData / SeutuCD (HSY)
Nimi ruotsiksiSeutuData / SeutuCD databas över Huvudstadsregionen (HRM)
Nimi englanniksiSeutuData / SeutuCD - Greater Helsinki database (HSY)
KuvausSeutuData-aineistopaketti tarjoaa pääsyn keskeisimpiin seudullisiin
paikkatietoaineistoihin. SeutuData tarjoaa yhtenäistä ja helposti
käyttöönotettavaa dataa alueen suunnittelijoiden ja tutkijoiden tueksi.

SeutuData-aineistopaketti kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun keskeisimmät
paikkatietoaineistot vuosittain. Se sisältää tarkkoja rekisteritietoja
rakennuksista, kiinteistöistä, väestöstä, asemakaavoista ja
kaavayksiköistä sekä monipuoliset kartta- ja suunnitteluaineistot.
SeutuData-aineistot ovat luvanvaraisia ja niiden käyttö edellyttää
käyttölupaa.

Aineistopakettia on julkaistu vuodesta 1997 lähtien, jolloin SeutuData
tunnettiin nimellä SeutuCD. Vuosina 2004-2007 ei tuotettu
SeutuCD-aineistopaketteja Seudullisen perusrekisterin
järjestelmäuudistuksen takia. SeutuData’19 on ensimmäinen uudella nimellä
tuotettu aineistopaketti.

SeutuData-aineistot ovat pitkälti MapInfo-muotoisia (tab). Vuodesta 2017
lähtien rekisteritietoja on saatavilla myös Esri shape -muodossa.
Aineistopaketin sisältö vaihtelee hieman vuosittain, mutta
rekisteriaineistot ovat aina samat.

SeutuData/SeutuCD sisältää seudullisia rekisteri- ja kartta-aineistoja
sekä suunnittelua tukevia aineistoja ja työtiloja. Aineistot ovat
paikkatietomuotoisia vektori- ja rasteriaineistoja. Geometrialliset
rekisteritiedot kattavat kiinteistöt, rakennukset, rakennustasoisen
väestön, kaavat, kaavayksiköt, yritykset ja toimipaikat.
Suunnitteluaineistona SeutuCD:llä on seudullinen rakennusmaavaranto eli
SeutuRAMAVA, työssäkäyntitilasto, väestöennusteet, alue- ja
palvelukeräyspisteet sekä joukkoliikenne ja pysäkit -aineisto. SeutuCD:n
kartta-aineistoista löytyy seutukartta, maastokartta, digiroad,
korkeusmalli, postinumeroalueet, Suomen kunnat ja pääkaupunkiseudun
opaskartta. SeutuCD on Seudulliseen perusrekisteriin pohjautuva HSY:n
tietotuote.
MittakaavaMittakaava kartoilla on välillä 1:5 000 - 1:200 000
ErotuskykyErotuskyky vaihtelee aineistoittain
KoordinaatistoETRS-GK25
Vaihtoehtoinen koordinaatisto-
KorkeusjärjestelmäN2000
Alueellinen kattavuusPääkaupunkiseutu ja lähialueen kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti. (Rekisteriaineistot kattavat pääkaupunkiseudun, karttojen kattavuus on laajempi.)
KäyttötarkoitusAineistot toimivat kunnallisen ja seudullisen päätöksenteon apuna sekä tutkimuksien ja suunnittelun tukena.
JakelutapaLatauspalvelu ja rajapinnat. Aikaisemmin (ennen v 2019) CD/DVD-levyinä tai palvelinversiona. Tietoihin on haettava käyttöoikeutta https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/paikkatietojen-kayttoehdot/
TallennusmuotoSeutuDatan koordinaattijärjestelmä on pääsääntöisesti ETRS-GK25 (tai ETRS-GK25FIN, EPSG:3879). Kaikki rekisteri- ja suunnitteluaineistot sekä suurin osa kartta-aineistoissa ovat em. järjestelmässä. Jotkin kartta-aineistot ovat kuitenkin koordinaattijärjestelmässä ETRS-TM35FIN (EPSG:3067). Kartta-aineistojen koordinaattijärjestelmät ovat nähtävillä karttakuvauksissa. Vanhat SeutuDatat ennen vuotta 2012 on alun perin julkaistu kartastokoordinaattijärjestelmässä (KKJ). HSY on muuntanut myös vanhat SeutuDatat ETRS-GK25-järjestelmään ja ne ovat saatavilla SeutuData-latauspalvelusta tai kysymällä sepe@hsy.fi. MapInfossa käytetyille koordinaattijärjestelmille on monta eri määritystä. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat yhdessä sopineet käytettävän määrityksen. Oikeat määritykset Mapinfon koordinaattijärjestelmätiedostossa eli Mapinfow.prj:ssa ovat: "ETRS-TM35FIN\p3067", 2024, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0, -100000, 6000000, 1000000, 8000000 "ETRS-GK25\p3879", 2024, 115, 7, 25, 0, 1.0, 25500000, 0, 25000000, 6000000, 25999999, 8000000 SeutuData-aineistot julkaistaan pääasiassa MapInfon tab-tiedostomuodossa. SeutuCD’16:een asti rekisteriaineistot sekä SeutuRAMAVA-aineisto julkaistiin tabin lisäksi myös dbf-tiedostomuodossa. SeutuCD’17:sta alkaen kaikki rekisteriaineistot sekä SeutuRAMAVA on julkaistu sekä tab, että ESRIn shape-tiedostomuodossa. Rekisteriaineistoista, jotka sisältävät sekä aluemaisia että pistemäisiä kohteita, on tehty shape-muotoon kaksi erillistä tiedostoa. Näistä toinen sisältää aluekohteet (esim. pks_kii_area.shp) ja toinen sekä pistemäiset että sijainniltaan tuntemattomat kohteet (esim. pks_kii_point.shp). SeutuData'20:sta alkaen myös suunnitteluaineistojen jakelua Esri shape muodossa lisätään.
Vakioitu tulosteJulkaistaan vuosittain SeutuCD-levynä, SeutuCD:llä on valmiita MapInfo-työtiloja.
KäyttöehdotKäyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä tietoja saa luovuttaa eteenpäin. Aineistojen julkaisu vaatii aina erillisen lähdeviittauksen / julkaisuluvan.
Julkinen saatavuusjulkinen saatavuus rajoitettu
HintaSeutuData/SeutuCD on maksuton kuntien työtehtävissä.
Ylläpitävä organisaatioHelsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (Seutu- ja ympäristötieto)
Omistava organisaatioHSY on vastuussa SeutuDatan tuottamisesta, mutta ei vastaa aineistojen tuottajien rekistereissä olleista tai rekisterien ylläpidossa syntyneistä virheistä tai puutteista tai karttojen virheistä.
Aineiston julkaisupäivämääräAineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Aineisto julkaistaan vuosittain kunkin vuoden loppupuolella.
Ylläpitotiheysvuosittain
AjantasaisuusTieto on jatkuvasti ajantasaista, mutta SeutuData tuotetaan kerran vuodessa.
Ajantasaisuuspäivämäärä01.01.2022
HistoriatietoAineistopakettia on julkaistu vuodesta 1997 lähtien, jolloin SeutuData tunnettiin nimellä SeutuCD. Vuosina 2004-2007 ei tuotettu SeutuCD-aineistopaketteja Seudullisen perusrekisterin järjestelmäuudistuksen takia. SeutuData’19 on ensimmäinen uudella nimellä tuotettu aineistopaketti.
YlläpitomenetelmatSeutuData koostetaan vuosittain jatkuvasti ajantasaisesta Seudullisesta perusrekisteristä. Tiedon koonnin yhteydessä HSY tekee aineistolle laadunvarmistusta ja yleistä esikäsittelyä.
TietolähdeSeudullinen perusrekisteri, Tilastokeskus, kuntien väestöaineistot, Maanmittauslaitos, HSY jätehuolto, HRI.
TiedonkeruumenetelmäTiedot kootaan SeutuCD:lle vuosittain. Rekisteriaineistot poimitaan HSY:n ylläpitämästä ja 2 viikon välein päivittyvästä Seudullisesta Perusrekisteristä SePestä.
Tiedonkeruuvaihevalmis
TiedonkeruutilaJatkuva ylläpito
Yhteyshenkilö 1Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (Seutu- ja ympäristötieto))
Yhteyshenkilö 2(Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-)
Resurssin tyyppiPaikkatietoaineistosarja
Liitännäisresurssi-
PaikkatietopalvelutyyppiMuu palvelu
Teema 1Paikannus
Teema 2Tilastot
Aiheluokka 1Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä
Aiheluokka 2Yhteiskunta
Aiheluokka 3Liikenne
Inspire-tunnusei ole
Avainsanatpääkaupunkiseutu, seututieto, sijainti, maankäyttö, Maanmittauslaitos, HSY, tiestö, tietietokanta, Pääkaupunkiseutu ja lähialueen kunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti
Avainsanat (Gemet)HSY, pääkaupunkiseutu, seututieto, paikkatieto, maankäyttö, suunnittelu, kaavat, kiinteistöt, rakennukset, väestö, kartat, aluesuunnittelu, alueellinen viranomainen, suunnittelu
Julkaisuajankohta1.1.1997
Aineiston päivityspäivämäärä1.12.2021
SääntöjenmukaisuusEi arvioitu
Metadatan vastuutahoHelsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (Seutu- ja ympäristötieto)
Verkko-osoitehttps://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/seutudata/
Metatietojen päivitys7.7.2022 10.16.48
Muut tiedotTiedustelut: palvelupuhelin 045 657 8850, sähköpostiosoite sepe (at) hsy.fi

Sivun ylläpito: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö | Tietoa sivusta | Saavutettavuusseloste | Palaute