Helsingin paikkatietohakemisto

Etsi hakusanalla

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä |

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.


Aluesuunnitelman aluekortit
Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitteet
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavassa suojellut alueet
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeet
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erikoiskuljetusreittiaineisto
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulkuympäristöt - Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot 2016
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin kaavayksiköt
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin kantakaupungin ja asukaspysäköintivyöhykkeiden pysäköintipaikat
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin katu- ja puistohankkeet
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet ensi vuonna
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin katu- ja puistosuunnittelukohteet
Helsingin katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistusluokat
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin vapaat elinkeinotoiminnan tontit
Helsingin kaupungin WFS-palvelu
Helsingin kaupungin WMS-palvelu
Helsingin kaupungin WMTS-palvelu
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin kaupunkitietomalli, rakennukset (LoD2, tekstuureilla) (ver_1)
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - alueellinen ja luonnonhoidon suunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - alueiden käyttö ja valvonta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asemakaavalaskenta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asemakaavoitus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asuntotontit
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - liikenne- ja katusuunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - maastomittaus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - rakennusvalvonta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - rakentamiskelpoisuus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - teknistaloudellinen suunnittelu
Helsingin kaupunkiympäristön vastuualueet - yleisten alueiden ylläpito
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistökartta 1959
Helsingin kiinteistökartta 1961
Helsingin kiinteistökartta 1963
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin korttelit
Helsingin kumoutuneet asemakaavat
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (TARE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät (Helsingin keskilinjakartta)
Helsingin liikenteen määrät
Helsingin liikenteenohjaussuunnitelmat
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Haitalliset vieraslajit
Helsingin luonto - havaintopisteet lahokaviosammal
Helsingin luonto - IBA, Suomen tärkeät linnustoalueet FINIBA, MAALI
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kunnostetut purokohdat
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lahokaviosammalen elinympäristöt ja tukialueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan elinalueet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Luontoselvityksiä
Helsingin luonto - Luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeimmät lepakoiden esiintymispaikat
Helsingin luonto - Tärkeät lintualueet
Helsingin luonto - Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
Helsingin luonto - Uhanalaisten lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vedenalaiset arvokkaat luontokohteet (Zonation-analyysi)
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luonto - Vieraslajit
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maa- ja vesialueet
Helsingin maa- ja vesialueet aluejakoina
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maanalainen yleiskaava 2021
Helsingin maanomistus- ja vuokrausalueet
Helsingin maastomallit
Helsingin maisemakulttuurikartta
Helsingin matkailuliikenteen pysäkit ja pysäköintipaikat
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin nimistö (Kuntarekisteri, Facta)
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1900
Helsingin opaskartta 1909
Helsingin opaskartta 1918
Helsingin opaskartta 1925
Helsingin opaskartta 1940
Helsingin opaskartta 1952
Helsingin opaskartta 1962
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932 (MV)
Helsingin ortoilmakuva 1943 (MV)
Helsingin ortoilmakuva 1950 (MV)
Helsingin ortoilmakuva 1956 (MV)
Helsingin ortoilmakuva 1964 (MV)
Helsingin ortoilmakuva 1969 (MV)
Helsingin ortoilmakuva 1972 (MV)
Helsingin ortoilmakuva 1976 (MV)
Helsingin ortoilmakuva 1988
Helsingin ortoilmakuva 1993 (MV)
Helsingin ortoilmakuva 1997
Helsingin ortoilmakuva 2001
Helsingin ortoilmakuva 2005
Helsingin ortoilmakuva 2008
Helsingin ortoilmakuva 2009
Helsingin ortoilmakuva 2010
Helsingin ortoilmakuva 2011
Helsingin ortoilmakuva 2012
Helsingin ortoilmakuva 2013
Helsingin ortoilmakuva 2014
Helsingin ortoilmakuva 2015 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2015 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2016
Helsingin ortoilmakuva 2017 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2017 (8 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2018
Helsingin ortoilmakuva 2019 (20 cm) (HSY)
Helsingin ortoilmakuva 2019 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2019 (Kruunuvuorenranta)
Helsingin ortoilmakuva 2020 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin osoitteet (Kuntarekisteri, Facta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin pohjavesialueet
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin puurekisteri
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin pysäköinnin maksuvyöhykkeet
Helsingin rakennukset (rakennukset karttakohteina, Paikkatietoydin)
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusrekisteri (rakennukset kuntarekisterissä, Facta)
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin rantojen hoidon vastuunjako
Helsingin rinnevarjosteet
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin seudun maanpeiteaineisto
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Asumisoikeusasunnot
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Hintakontrolloidut asunnot
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Hitas-asunnot
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkostokartta
Helsingin toimitilojen investoinnit
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin uusi yleiskaava – kaupunkikaava
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin vääräväriortoilmakuva 1982 (15 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015 (10 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2017 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2019 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2020 (5 cm)
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat (8m, 16m, 32m)
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yleisten alueiden kunnossapidon vastuualueet
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki Region Infoshare (HRI)
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Hulevesien varassa olevat luonto- ja virkistysarvot
Hulevesiselvitykset
Hulevesitulvaherkät alueet 1/100a
Itä-Helsingin rantareitin uusien palveluiden kartoitus (2020)
Itäinen rantareitti
Kantakaupungin rantareitti
Kaupunkitilaohje
Kioskit kartalla
Kruunusillat
Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus
Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus Kannelmäen alueella
LAKU-luontoselvityskohteet
Liikennevalot
Liito-oravan uudet ydin- ja elinalueet (v. 2021 kartoitus)
Liito-oravaverkosto
Linjaopas (HSL)
Luonnonhoito
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Metsä- ja puustoinen verkosto 2019
Niittyverkosto
Ortoilmakuva karttanimistöllä
Purkupisteet ja osavaluma-alueet
Pyöräliikenteen tavoiteverkko
Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako 2021
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta 2016
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri (vanhentunut)
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Seudullinen ortoilmakuva 2015 (HSY)
Seudullinen ortoilmakuva 2017 (HSY) (20 cm)
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
Seurasaarenselän rantareitti
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Suunnitteluperiaatteet
Suurin arvioitu merkitsevä aallonkorkeus
Toteutunut esteettömyys
Turvalliset rakentamiskorkeudet
Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä (2019)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Väestötietoruudukko (HSY)
Yleiskaava 2016 ruutumuodossa
Yleiskaavan 2016 liikenneverkko ja viheryhteydet
Yleiskaavan 2016 vesialue
Yleiskaavan pikaraitiotieverkko
Yleiskaavan pikaraitiotieverkko
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
nimi suomeksiNiittyverkosto
nimi ruotsiksi
nimi englanniksi
kuvausHUOMIO! Niittyverkoston eri aineistot tulevat näkyviin zoomaustason mukaisesti. "Yleispiirteinen" aineisto näkyy kaikilla zoomaustasoilla, mutta "Yksityiskohtaisempi aineistotaso" tulee näkyviin vasta, kun karttaa zoomataan lähemmäksi.

Helsingin niittyverkoston tarkoitus on osoittaa ekologiselta ja maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta merkittävät niittymäiset keskittymät ja alueiden väliset yhteydet. Vuonna 2021 valmistunut verkostoaineisto perustuu samana vuonna valmistuneeseen selvitystyöhön, jossa hyödynnettiin laaja-alaisesti saatavilla olevia paikkatietoja niityistä ja muista avoimista alueista Helsingissä.
Aineistossa on yleispiirteisesti kuvattu verkoston nykytila ja verkosto tulevaisuudessa sekä yksityiskohtaisemmin alueet, joista verkosto koostuu. Nykytila kuvaa vuoden 2021 tilannetta, ja Tuleva yleiskaavan 2016 mukaista vuodelle 2040 sijoittuvaa tilannetta.

Tulevassa verkostossa on huomioitu yleiskaavan lisäksi myös voimassaolevat ajantasa-asemakaavat vuonna 2021, yleisten alueiden suunnitelmat ja muut riittävällä tarkkuudella tiedossa olevat maankäytön suunnitelmat. Kehittämismerkinnät ovat sijainniltaan ohjeellisia ja tarkentuvat maankäytön ja muun suunnittelun edetessä.
Niittyverkosto ja selvityksessä käytetty aineisto on kuvattu tarkemmin raportissa Perinnekedoista kaupunkiniittyihin – Helsingin niittyverkoston kehittäminen 2021, (https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-21.pdf).

-------------------------------------------------------------------------------------------
Yleispiirteinen aineistotaso

Niittykeskittymät:
Niittykeskittymät ovat laadullisesti arvokkaiden avointen elinympäristöjen muodostamia kokonaisuuksia. Keskittymät ovat ekologisesti ja maisemallisesti arvokkaiden niittyjen tihentymiä, ja niihin sisältyy myös muita niittyjä ja tukialueita. Niittykeskittymissä on useita laajoja niittyjen arvokohteita, joiden välisiä yhteyksiä eivät suurimmaksi osaksi estä sellaiset esteet, kuten korkeakasvuinen, tiivis ja laaja metsä. Niittykeskittymissä niittyjen arvokohteiden pinta-ala on yhteensä vähintään 6 hehtaaria ja arvokohteiden välillä on etäisyyttä korkeintaan 500 m. Lisäksi saaristoalueella on niittykeskittymiä määritelty tapauskohtaisen tarkastelun perusteella.

Yhteydet
Niittyverkoston yhteydet ovat askelkiviniityistä muodostuvia yhteyksiä, jotka tässä aineistossa esitetään viivamaisesti yleispiirteisenä. Yhteydet yhdistävät niittykeskittymiä toisiinsa, joihinkin arvokohteisiin tai kaupungin ulkopuoliseen verkostoon.

Niittykeskittymiä yhdistävä ensisijainen yhteys
Niittyverkoston ensisijaiset yhteydet yhdistävät niittykeskittymiä. Yhteydet ovat lyhyitä ja/tai niille sijoittuu useita arvokohteita.

Niittykeskittymiä yhdistävä toissijainen tai yksittäisten arvokohteiden yhteys
Niittyverkoston toissijaiset yhteydet yhdistävät niittykeskittymien ulkopuolelle jääviä kohteita niittykeskittymiin ja lisäksi täydentävät keskittymien välisiä yhteyksiä. Toissijaiset yhteydet ovat pitkiä ja koukeroisia ja niille sijoittuu niukasti arvokohteita. Pidemmät ja heikommat yhteydet, sekä ne, jotka vievät muualle kuin niittykeskittymään, on merkitty toissijaisiksi yhteyksiksi.

Yhteys naapurikaupungin verkostoon: Helsingin niittyjä naapurikaupunkien niittyverkostoon yhdistävä yhteys

Naapurikaupungin alueelle sijoittuva Helsingin niittyverkoston kannalta tärkeä yhteys: Helsingin niittyverkoston eri osia yhdistävät naapurikaupunkien alueelle sijoittuvat yhteydet

Yhteydessä katkoksia kuvaa yhteyttä, jossa niittylajiston kannalta liikkumista ja leviämistä haittaavia esteitä.

Tuleva, yhdistetty rakenteellinen ja laadullinen luokittelu kuvaa tulevaa niittyverkostoa maankäytön muuttuessa.

Kehitettävä niittykeskittymä
Sellaisia alueita, joilla maankäytön muuttumisen myötä on tarpeen kehittää niittyverkostoa.

Kehitettävä yhteys
Niittyverkoston yhteyksien osia, joihin kohdistuu tulevaisuudessa niittyverkostoon vaikuttavia maankäytön kehittämistoimenpiteitä. Rajaukset kattavat myös sellaiset alueet, joille yhteyksien olisi suotavaa laajentua kehittämällä niittyjä arvokkaampaan suuntaan ja muodostamalla uusia niittymäisiä ympäristöjä.

Maankäytön muutosalue niittykeskittymässä
Niitä niittykeskittymien osia, joihin kohdistuu tulevaisuudessa niittyverkostoon vaikuttavia maankäytön kehittämistoimenpiteitä

--------------------------------------------------------------------------------------------
Yksityiskohtaisempi aineistotaso
Taso kuvaa niittykeskittymien niittyverkoston keskeisten yhteyksien rakennetta ja laatua nykytilassa ja tulevaisuudessa. Aineistossa esitetään yhteyksien askelkivien ja niittykeskittymien avointen alueiden laadullinen luokka, eli onko alue arvoniitty, muu niitty vai tukialue. Arvokohteiden osalta esitetään myös tieto siitä, onko arvoluokituksen perusteena biologiset arvot vai maisemalliset ja kulttuuriympäristön arvot. Nykytilanteen laadullisen luokittelun lisäksi aineisto sisältää tiedon siitä, aiheuttaako tuleva maankäyttö muutoksia kohteisiin. Niittyjen arvokohteet
Niittyjen arvokohteet ovat niittyjä, joissa on tunnistettu erityisiä arvoja liittyen ensisijaisesti niiden biologiseen (ekologiseen) laatuun, mutta myös maisemalliseen tai kulttuuriympäristölliseen arvoon. Arvokohteet voivat sijaita verkostossa hyvin kytkeytyneinä tai erillään muusta verkostosta. Ekologisesti arvokkaita kohteita ovat mm. arvoniityt, perinnemaisemat, niittylajiston kannalta arvokkaat kasvikohteet ja luontotyypit sekä suojelualueiden niityt. Maisemallisesti tai kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiksi määriteltiin lähtökohtaisesti niityt ja kedot, jotka sijoittuivat maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta arvokkaalle alueelle, kuten valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille, RKY-alueille tai linnoitusalueille.

Muut niityt
Tähän luokkaan kuuluvat lähtökohtaisesti niittämällä hoidettavat alueet, kuten käyttöniityt (niittyjen hoitoluokka B2), maisemaniityt (hoitoluokka B3) sekä katualueiden piennarniityt, peltojen pientareet ja monivuotisina nurmina pidetyt peltoalueet eli kesantopellot. Muut niityt yhdistävät arvokohteita ja muodostavat elinympäristöjä vähemmän vaateliaalle niittylajistolle. Muut niityt myös usein sisältävät potentiaalia: hoitotoimenpitein niistä monia voisi kehittää ekologisesti ja maisemallisesti arvokkaampaan suuntaan.

Niittyjen tukialueet
Niittyjen tukialueita ovat sellaiset avoimet tai puoliavoimet biotoopit, joita ei hoideta niittyinä. Tukialueisiin on tässä työssä sisällytetty mm. viljellyt pellot, kalliot, nurmikot, katuvihreä, palsta- ja siirtolapuutarha-alueet, kartanopuistot, hautausmaat, ruovikot maalla, ja muun avoin matala kasvillisuus. Tukialueet ovat verkoston ja sen kytkeytyneisyyden kannalta tärkeitä. Tukialueita sijaitsee sekä niittykeskittymien alueilla että askelkivialueilla.
Tukialueita tarkasteltaessa on huomioitava käytettyjen paikkatietoaineistojen tarkkuustaso. Muun muassa avokallioita kuvaaviin paikkatietoaineistoihin sisältyy todellisuudessa useita suurehkojakin ketomaisia alueita, vaikka kasvittomat avokalliot eivät ole luontotyyppinä niittylajistolle merkityksellisiä. Avokalliopaikkatiedot sisältävät myös vähäpuustoisia avokallioita.

Muuttuva alue kuvaa maankäytön muutosaluetta niittyverkostossa.
mittakaava
erotuskyky
koordinaatistoETRS-GK25
vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
korkeusjärjestelmäEi määritelty
alueellinen kattavuusHelsinki
käyttötarkoitus
jakelutapa
tallennusmuotoPostGIS
vakioitu tuloste
käyttöehdot
julkinen saatavuusjulkista saatavuutta ei rajoitettu
hinta
ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu
omistava organisaatio
aineiston julkaisupäivämäärä2021
ylläpitotiheys
ajantasaisuus
ajantasaisuuspäivämäärä
historiatieto
ylläpitomenetelmat
tietolähde
tiedonkeruumenetelmä
tiedonkeruuvaihe
tiedonkeruutilaValmis
yhteyshenkilö 1Tuuli Ylikotila (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu)
yhteyshenkilö 2Jyrki Ulvila (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu)
resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
liitännäisresurssi
paikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
teema 1Luonto
teema 2Ei teemaa
aiheluokka 1Ympäristö
aiheluokka 2Ei aiheluokkaa määritetty
aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
inspire-tunnus
avainsanatNiittyverkosto
avainsanat (GEMET)
julkaisuajankohta
aineiston päivityspäivämäärä
sääntöjenmukaisuus
metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu
verkko-osoite
metatietojen päivitys1.12.2021 10.21.18
muut tiedot

Sivun ylläpito: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö | Tietoa sivusta | Palaute