Helsingin paikkatietohakemisto

Tervetuloa Paikkatietohakemistoon | Ohje Lue ohje hakemiston käyttöön | RSS-syöte Tilaa Paikkatietohakemisto rss-syötteenä

Valitse aineisto listasta tarkasteltavaksi.


2019 hyväksytty ja vireillä oleva kerrosala keskeisillä alueilla
Alueelliset päävärit
Aluesarjat - avainluvut
Aluesuunnitelman aluekortit
Aluesuunnittelun toimenpidetarpeet
Asemanseutujen vastuualueet
Biohiilikohteet
Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitteet
Esteettömien reittien toteutumattomuus
Frisbeegolfalueiden palveluverkostosuunnitelma
Helsingin 3D-kaupunkimalli
Helsingin 3D-rakennukset (LOD1)
Helsingin 3D-rakennukset (LOD2)
Helsingin ajantasa-asemakaava
Helsingin aluejaot
Helsingin aluejaot - kaupunginosat
Helsingin aluejaot - oppilaaksiottoalueet
Helsingin aluejaot - piirijako
Helsingin aluejaot - postinumeroalueet
Helsingin asemakaava 1820
Helsingin asemakaava 1838
Helsingin asemakaava 1878
Helsingin asemakaavahakemistokartta (asemakaavahakemisto)
Helsingin asemakaavakartat
Helsingin asemakaavakartta 1800-luvun alusta (Plan Öfver Helsingfors Stad I Början Af 1800 Talet)
Helsingin asemakaavassa suojellut alueet
Helsingin asemakaavassa suojellut rakennukset
Helsingin asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeet
Helsingin avouomat
Helsingin Docomomo-kohteet
Helsingin erikoiskuljetusreittiaineisto
Helsingin erityislaeilla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin geotekninen pohjavesijärjestelmä
Helsingin geotekninen suunnittelujärjestelmä
Helsingin geotekninen tarkkailumittausjärjestelmä
Helsingin historiarakennukset (puretut rakennukset)
Helsingin hulevesiviemärikartta
Helsingin ilmakuvat, ortoilmakuvat, väärävärikuvat ja viistoilmakuvat
Helsingin jalankulkuympäristöt - Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot 2016
Helsingin jalankulun ja pyöräilyn talvihoidon priorisoitu reitistö
Helsingin johtokartta
Helsingin kaava 1900
Helsingin kaava- ja liikennesuunnitelmien hankerajaukset
Helsingin kaavayksiköt
Helsingin kairauspisteet
Helsingin kallioperäkartta
Helsingin kantakartan maastotiedot
Helsingin kantakartta
Helsingin kantakaupungin ja asukaspysäköintivyöhykkeiden pysäköintipaikat
Helsingin kartta 1780–82 (rekognosointikartoitus)
Helsingin kartta, 1870–1907 (Senaatin kartasto)
Helsingin karttalehtijako
Helsingin karttapalvelu
Helsingin karttataso graafikoille
Helsingin kasvillisuuden kehittämisen ja seurannan toimintamalli
Helsingin katu- ja puistohankkeet
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet ensi vuonna
Helsingin katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna
Helsingin katu- ja puistosuunnittelukohteet
Helsingin katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistusluokat
Helsingin katunäkymät
Helsingin kaupungin ajankohtaiset rakennushankkeet
Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmä Ahjo
Helsingin kaupungin avoimen datan tiedostojakelupalvelu
Helsingin kaupungin johtotietopalvelun lupa-alueet
Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistuksen investointihankkeet
Helsingin kaupungin kartta 1925
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietojen katselupalvelu
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietojen katselupalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietojen kyselypalvelu
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietojen kyselypalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietopeitteen kyselypalvelu
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietopeitteen kyselypalvelu - avoin data
Helsingin kaupungin vapaat tontit
Helsingin kaupungin vapaat yritystontit
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttöluvat
Helsingin kaupunginkanslian vastuualueet - aluerakentamisen projektialueet
Helsingin kaupunki 1917-1918
Helsingin kaupunkikartta
Helsingin kaupunkitietomalli, rakennukset (LoD2, tekstuureilla) (ver_1)
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan hoito- ja kehittämissuunnitelmat
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - alueellinen ja luonnonhoidon suunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - alueiden käyttö ja valvonta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asemakaavalaskenta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - asemakaavoitus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - liikenne- ja katusuunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - maastomittaus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - rakennusvalvonta
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - rakentamiskelpoisuus
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - teknistaloudellinen suunnittelu
Helsingin Kaupunkiympäristön vastuualueet - yleiskaavoitus
Helsingin kaupunkiympäristön vastuualueet - yleisten alueiden ylläpito
Helsingin keskustan kallioruhjeet
Helsingin keskustan kartta 1962
Helsingin kiinteistökartta
Helsingin kiinteistökartta 1945
Helsingin kiinteistökartta 1959
Helsingin kiinteistökartta 1961
Helsingin kiinteistökartta 1963
Helsingin kiinteistökartta 1968
Helsingin kiinteistökartta 1973
Helsingin kiinteistökartta 1976
Helsingin kiinteistörajakartta
Helsingin kiinteistöt
Helsingin kiinteän käyttöomaisuuden tietojärjestelmä (KIJ)
Helsingin korkeuskäyrät
Helsingin korkeusmalli
Helsingin korkeusvyöhykekartta
Helsingin korttelit
Helsingin kumoutuneet asemakaavat
Helsingin kunnostetut maaperäkohteet
Helsingin kuntarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - kaavat ja kiinteistöt
Helsingin kuntarekisteri - Kauppahintarekisteri
Helsingin kuntarekisteri - lupa- ja rakennustiedot
Helsingin kuvakartta
Helsingin laiva- ja veneväylien turvamerkit
Helsingin laserkeilausaineistot (Helsingin laserpisteet)
Helsingin liikenneonnettomuusrekisteri (TARE)
Helsingin liikennesuunnitelmat
Helsingin liikennevalot
Helsingin liikenneväylät - kehitys
Helsingin liikenteen määrät
Helsingin liikenteenohjaussuunnitelmat
Helsingin luonnontilaiskartta
Helsingin luonto - Arvokkaat geologiset kohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Helsingin luonto - Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet
Helsingin luonto - Biotoopit
Helsingin luonto - Eläinhavaintoja
Helsingin luonto - Haitalliset vieraslajit
Helsingin luonto - havaintopisteet lahokaviosammal
Helsingin luonto - Herkät vesikohteet
Helsingin luonto - IBA-, FINIBA- ja MAALI-alueet
Helsingin luonto - Kasviruudut 1 km x1 km
Helsingin luonto - Kasviruudut, hehtaari
Helsingin luonto - Kunnostetut purokohdat
Helsingin luonto - Kääpäalueet ja orvakka-alueet
Helsingin luonto - Lahokaviosammalen elinympäristöt ja tukialueet
Helsingin luonto - Lammet
Helsingin luonto - Liito-oravan elinalueet
Helsingin luonto - Liito-oravan ydinalueet
Helsingin luonto - Linnustollisesti arvokkaat kohteet
Helsingin luonto - Linturuudut 1km x 1km
Helsingin luonto - Lumijälkireitit ja -havainnot
Helsingin luonto - Luonnonmuistomerkit
Helsingin luonto - Luonnonsuojelualueet
Helsingin luonto - Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
Helsingin luonto - Luontoarvokartta (poiminta)
Helsingin luonto - Luontoselvityksiä
Helsingin luonto - Luontotyypit
Helsingin luonto - Lähteet
Helsingin luonto - Matelija- ja sammakkoeläinkohteet
Helsingin luonto - Merialueen roskaantuminen
Helsingin luonto - Metsäverkosto ja ekologisten yhteyksien verkosto
Helsingin luonto - Muut luontokohteet
Helsingin luonto - Natura-alueet
Helsingin luonto - Perinnemaisemia
Helsingin luonto - Purojen ja lampien valuma-alueet
Helsingin luonto - Purojen putkitetut osuudet
Helsingin luonto - Purot ja joet
Helsingin luonto - Rauhoitettavia: Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohteet
Helsingin luonto - Suojellut lajikohteet
Helsingin luonto - Tärkeät lepakkoalueet
Helsingin luonto - Tärkeät lintualueet
Helsingin luonto - Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
Helsingin luonto - Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien havaintoja
Helsingin luonto - Vedenalaiset arvokkaat luontokohteet (mallinnus)
Helsingin luonto - Vesikasvilinjat
Helsingin luonto - Vieraslajirekisteri
Helsingin luonto - Vieraslajit
Helsingin luontotietojärjestelmä
Helsingin maa- ja vesialueet
Helsingin maa- ja vesialueet aluejakoina
Helsingin maailmanperintökohteet
Helsingin maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Helsingin maalämpökaivot
Helsingin maanalainen yleiskaava
Helsingin maanalainen yleiskaava 2021
Helsingin maanomistus- ja vuokrausalueet
Helsingin maanomistuskauppojen kartat
Helsingin maastomallit
Helsingin maisemakulttuurikartta
Helsingin matkailijakartta 1952 (Helsingin opaskartta 1952)
Helsingin matkailuliikenteen pysäkit ja pysäköintipaikat
Helsingin melutiedot
Helsingin muinaisjäännökset
Helsingin muut kulttuuriperintökohteet
Helsingin muut suunnitelmat
Helsingin määräalat
Helsingin nimistö
Helsingin nimistö (Kuntarekisteri, Facta)
Helsingin opaskartta
Helsingin opaskartta 1962 (Helsingin keskustan kartta)
Helsingin opaskartta 1965
Helsingin opaskartta 1966
Helsingin opaskartta 1971
Helsingin opaskartta 1975
Helsingin opaskartta 1977
Helsingin opaskartta 1979
Helsingin opaskartta 1983
Helsingin opaskartta 1985
Helsingin opaskartta 1987
Helsingin opaskartta 1989
Helsingin opaskartta 1991
Helsingin opaskartta 1999
Helsingin ortoilmakuva 1932 (50 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1943 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1950 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1954 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1956 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1964 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1969 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1972 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1976 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1988 (12 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1993 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1995 (80 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1996 (100 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1997 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 1998 (40 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2001 (40 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2005 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2006-2009 (yhdistelmä)
Helsingin ortoilmakuva 2008 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2009 (25 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2010 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2011 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2012 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2013 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2014 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2015 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2015 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2016 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2017 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2017 (8 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2018 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2019 (20 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2020 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2021 (10 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2021 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2022 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuva 2023 (5 cm)
Helsingin ortoilmakuvat
Helsingin osayleiskaavahakemistokartta
Helsingin osoitenumerokartta
Helsingin osoitteet (Helsingin osoitekanta)
Helsingin osoitteet (Kuntarekisteri, Facta)
Helsingin paikkatietohakemisto
Helsingin palvelukartta
Helsingin palvelutilaverkko
Helsingin pelastuslaitoksen vastuualueet - rakenteellinen paloturvallisuus
Helsingin pintamalli
Helsingin pistekorttiaineisto
Helsingin pisterekisteri
Helsingin pitäjänkartta 1749 (Geographisk charta öfver Helsinge sokn år 1749)
Helsingin pohjakartta
Helsingin pohjakartta nimistöllä
Helsingin pohjaveden taso
Helsingin pohjavesialueet
Helsingin poikkeamispäätökset
Helsingin puistokortisto
Helsingin puupaaluilla perustetut rakennukset
Helsingin puurekisteri
Helsingin pysyvä rakennusnumero
Helsingin pysäköinnin maksuvyöhykkeet
Helsingin pysäköintivirheaineisto
Helsingin rakennukset (rakennukset karttakohteina, Paikkatietoydin)
Helsingin rakennuskieltokartta
Helsingin rakennusrekisteri (rakennukset kuntarekisterissä, Facta)
Helsingin rakennussuojelulailla suojellut rakennukset ja alueet
Helsingin rantojen hoidon vastuunjako
Helsingin rinnevarjosteet
Helsingin seudun aluesarjat- tietokanta
Helsingin seudun maanpeiteaineisto
Helsingin siniverkosto
Helsingin sosiaalitoimialan tilatiedosto
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Asumisoikeusasunnot
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Hintakontrolloidut asunnot
Helsingin suunnitellut hitas- ja asumisoikeusasunnot - Hitas-asunnot
Helsingin sähköverkon sijaintikartta
Helsingin taitorakenteet
Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkostokartta
Helsingin teknisen huollon verkostot
Helsingin toimitilat
Helsingin toimitilojen investoinnit
Helsingin toimituskartat
Helsingin tonttijakokartat
Helsingin uusi maaperäkartta (rasteri)
Helsingin uusi maaperäkartta (vektori)
Helsingin uusi yleiskaava – kaupunkikaava
Helsingin valmisteilla olevat asemakaavat
Helsingin valmisteilla olevat osayleiskaavat
Helsingin valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
Helsingin verkkokartta (kiintopisteet)
Helsingin vesiporakaivot
Helsingin vesistötutkimuspisteet
Helsingin viheralueet ja virkistysalueet
Helsingin viistoilmakuvat
Helsingin viistoilmakuvat 2015-
Helsingin vuokra-alueet
Helsingin vääräväriortoilmakuva 1982 (15 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2003 (30 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2007 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2008 (25 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2009 (25 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2011 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2013 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015 (10 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2015 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2017 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2019 (20 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2020 (5 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2021 (10 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2021 (5 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2022 (5 cm)
Helsingin vääräväriortoilmakuva 2023 (5 cm)
Helsingin yhdistetty 3D pintamalli, ortokuva ja rakennukset (LOD1)
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskartat (8m, 16m, 32m)
Helsingin yleisten alueiden aluesuunnitelmat
Helsingin yleisten alueiden arvoympäristöt
Helsingin yleisten alueiden kunnossapidon vastuualueet
Helsingin yritys- ja toimipaikkatiedot
Helsingin äänestysaluejako
Helsinki 1940
Helsinki, Linjakartta 2013-2014 (HSL)
Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueet
HSL joukkoliikenteen pysäkit ja linjat
Hulevesien varassa olevat luonto- ja virkistysarvot
Hulevesiselvitykset
Hulevesitulvaherkät alueet 1/100a
Hulevesiviemäröintialue (2023)
Hulevesiviemäröintialueelle lisätyt kiinteistöt (2023)
Hulevesiviemäröintialueelta poistetut kiinteistöt (2023)
Hulevesiviemäröintialueen alustava laajeneminen 2024-25
Itä-Helsingin rantareitin uusien palveluiden kartoitus (2020)
Itäinen rantareitti
Kalastusrajoituskohteet
Kantakaupungin rantareitti
Kartta Helsingin kaupungista ja sen alueista 1909
Kasvillisuusinventoinnit
Katuvihreäverkosto
Kaupunkitilaohje
Kaupunkiuudistusalueet
Kaupunkiuudistusalueet (vaiheet 1 ja 2)
Kaupunkiympäristön toimialan ProjectWise-sopimusarkisto
Kiinteistöjen arviokirjat
Kioskit kartalla
Korttelitasoinen väestö
Kruunusillat
Kulttuuriympäristöselvitykset
Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus
Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus Kannelmäen alueella
LAKU-luontoselvityskohteet
Latvuspisteet ja -alueet
Lauttasaaren rantareitti
Leikkipalveluverkoston tavoitetila
Liikenneilmaisimien liikennemäärätieto liikennevaloristeyksissä Helsingissä
Liikennevalot
Liito-oravan uudet ydin- ja elinalueet (v. 2021 kartoitus)
Liito-oravaverkosto
Linjaopas (HSL)
Luonnonhoito
Luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelulain rauhoitetut luontotyypit (yleiskaavan 2016 rajaukset)
Maankäyttö
Maanmittauslaitoksen ortoilmakuva (2020, 50 cm)
Maastohavaintoja Helsinki
Maisemakortit, maisemakuva
Maisemakortit, tekstiaineisto
Metatiedot - Helsingin paikkatietoaineistot
Metsien monimuotoisuuden arviointi
Metsä- ja puustoinen verkosto 2019
Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet (yleiskaavan 2016 rajaukset)
Niittyverkosto
Niittyverkoston kehittämisen hanke-ehdotuskortti
Ortoilmakuva karttanimistöllä
Osayleiskaavoituksen painopisteet (vaihe 1)
Osayleiskaavoituksen painopisteet (vaihe 2)
Osayleiskaavoituksen painopisteet (vaihe 3)
Paikallisesti ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (PEMMA)
Paikkakohtainen vyörymäkerroin
Pasilan hallintokuntarajat
Projekti-ilmakuva Itä-Helsinki ja Östersundom 2004
Projekti-ilmakuva Keskusta 2019
Projekti-ilmakuva Kruunuvuorenranta 2019
Projekti-ilmakuva Luoteis-Helsinki 2004
Projekti-ilmakuva Länsi- ja Etelä-Helsinki 2009
Projekti-ilmakuva Pohjois-Helsinki 2006
Projekti-ilmakuva Östersundom 1961
Projekti-ilmakuva Östersundom 1987
Projekti-ilmakuva Östersundom 1991
Projekti-ilmakuva Östersundom 2006
Projekti-ilmakuva Östersundom 2008
Purkupisteet ja osavaluma-alueet
Puutarhasuunnitelmat
Pyöräliikenteen tavoiteverkko
Pääkatuverkon päällysteiden kuntomittaukset
Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta
Pääkaupunkiseudun kiinteistökartta 2016
Pääkaupunkiseudun opaskartta
Pääkaupunkiseudun palvelukartta
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA)
Raide-Jokeri
Raide-Jokeri (vanhentunut)
Raitiovaunupysäkkien HSL:n mukainen esteettömyysluokitus
Rakennustietoruudukko (HSY)
Reittiopas (HSL)
Saarikategoriat
Saarikortit
Seudullinen osoiteluettelo (Pääkaupunkiseudun osoiteluettelo)
Seudullinen perusrekisteri SePe (HSY)
Seurasaarenselän rantareitti
SeutuCD - Kaavat (HSY)
SeutuCD- Kiinteistöt (HSY)
SeutuData / SeutuCD (HSY)
Seutukartta
SeutuRuutu (HSY)
Skeittipaikkojen palveluverkostosuunnitelma
Suojeltavaksi tarkoitetut alueet (yleiskaavan 2016 rajaukset)
Suunnitteluperiaatteet
Suurin merkitsevä aallonkorkeus
Tavoitteellinen esteettömyys
Toteutunut esteettömyys
Tulvavaaravyohykkeet Meritulva 1/5 vuodessa
Turvallisen rakentamiskorkeuden rajakäyrä
Turvalliset rakentamiskorkeudet
Täydennysrakentamisen painopisteet (vaihe 1)
Täydennysrakentamisen painopisteet (vaihe 2)
Uusien toimintojen paikat Helsingin rantareitillä (2022)
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (yleiskaavan 2016 rajaukset)
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (yleiskaavan 2016 rajaukset)
Vesistöjen veden laatu Helsingissä ja Espoossa
Viheralueiden saavutettavuus
VISTRA (Viheralueiden strateginen kehityskuva)
Väestötietoruudukko (HSY)
YATO-Yleisten alueiden toimenpideohjelma
Yleiskaava 2016 ruutumuodossa
Yleiskaavaa tarkentavan suunnittelun painopisteet (vaihe 1)
Yleiskaavaa tarkentavan suunnittelun painopisteet (vaihe 2)
Yleiskaavaa tarkentavan suunnittelun painopisteet (vaihe 3)
Yleiskaavan 2016 liikenneverkko ja viheryhteydet
Yleiskaavan 2016 vesialue
Yleiskaavan kerrosalapotentiaali ruutualueittain
Yleiskaavan kerrosalapotentiaali toteuttamisohjelma-alueittain
Yleiskaavan pikaraitiotieverkko
Yleiskaavan pikaraitiotieverkko
Yleiskaavan toteuttamisohjelmavyöhykkeet
Yleisten alueiden palautteet
Yleisten rakennusten kaavayksiköt
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit (vanha aineistokuvaus)
Nimi suomeksiHelsingin luonto - Arvokkaat kasvikohteet
Nimi ruotsiksiHelsingfors natur - Värdefulla växtmiljöer
Nimi englanniksiNature in Helsinki - Important flora areas
KuvausAineisto käsittää Helsingin arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet sekä arvokkaat kulttuurikasvikohteet. Aineisto koskee putkilokasveja ja perustuu Arto Kurton ja Leena Helynrannan inventointeihin.

Kunkin kohteen tunnuksen loppuosa ilmaisee vuoden, jolloin kohde on alun perin inventoitu (esim. 5/92) Arvokkaiden kulttuurikasvikohteiden tunnuksessa on lisäksi "K", esim. K1/15.

Alkuperäinen aineisto on vuosilta 1990-1998, ja sitä on päivitetty ja täydennetty vuosina 2002, 2004-2007, 2012-2014. Kulttuurikasvikohteet on kartoitettu vuonna 2015.
Aineiston päivitys on käynnissä 2021 ->

KOHTEIDEN ARVOLUOKITTELU


Kohteiden tietoihin sisältyvät kohteen kuvaus ja lajitiedot sekä arvoluokitus. Kohteet on arvotettu kolmeen luokkaan I = hyvin arvokas, II = huomattavan arvokas, III = kohtalaisen arvokas. Arvottamisessa käytetyt kriteerit on kerrottu dokumentissa Arvokkaiden kasvillisuus- ja kasvistokohteiden arvottamiskriteerit (http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/kantaan_linkitettyja/Arvottamiskriteerit_kasvikohteet_2012.htm.)

Kohderaportin kohdassa Arvoluokka annetaan sulkeissa joko ao. luokkaan oikeuttava(t) arvo(t) tai arvon menettämisen syyt. Kohteisiin liittyvä lajistotieto on kerrottu kohderaportin kappaleissa Kuvaus- ja lajitiedot sekä Arvoluokka. Useissa kohteissa arvokkaimmat lajit on mainittu vain kappaleessa Arvoluokka.


ARVOKKAISTA KULTTUURIKASVIKOHTEISTA

Myös arvokkaiden kulttuurikasvikohteiden arvottamisessa on sovellettu dokumenttia Arvokkaiden kasvillisuus- ja kasvistokohteiden arvottamiskriteerit ja siinä mainitun koosteen Helsingin uhanalaiset, silmälläpidettävät ja muuten huomionarvoiset putkilokasvit uhanalaisuusluokittelua mukaan lukien vanhojen uustulokkaiden ja viljelykarkulaisten Helsingin sisäinen luokittelu.

Kohdekuvauksissa käytetään lyhyyden vuoksi käsitettä vanha kulttuurikasvi tarkoittamaan vanhoja uustulokaskasveja ja viljelyperäisiä kasveja. Tässä yhteydessä sellaisiksi katsotaan lajit, jotka ovat saapuneet tai asettuneet mukaan otettuihin kohteisiin todistettavasti tai pääteltävästi 1600-luvun lopun ja Suomen itsenäistymisen (1917) välisenä aikana. Monia näistä lajeista on tavattavissa Helsingissä myös nuorempina esiintyminä, joita ei ole otettu huomioon uhanalaisuustarkastelussa eikä kohdevalinnoissa.


AINEISTON PÄIVITYKSET

Päivitettyjen kohteiden lajihavaintolistaa (kohderaportin alareunan "Kohteen lajihavainnot") on täydennetty niillä päivityksessä havaituilla lajeilla., joita ei ole aikaisemmin kirjattu kohteeseen.


Alkuperäinen aineisto on vuosilta 1990-1998, ja sitä on päivitetty ja täydennetty vuosina 2002, 2004-2007, 2013 ja 2014.

Päivitys 5.1.2012: Arvokkaiden kasvikohteiden arvoluokat on päivitetty vastaamaan lajien nykyisiä suojeluarvoja. Päivitetty raportti Helsingin uhanalaiset, silmälläpidettävät ja muuten huomionarvoiset putkilokasvit (http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/Helsingin_uhanalaiset_2012/HelsinginUhanalaiset2012.htm) on valmistunut 25.10.2012 ja sen perusteella on tarkistettu ja päivitetty kasvikohteiden arvoluokkatiedot (http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/linkitetyt_ltj/Helsingin_uhanalaiset_2012/HelsinginUhanalaiset2012_LTJ_arvokkaat_kasvikohteet.htm).

Päivitys 9.1.2014: Lisätty Östersundomin liitosalueen arvokkaat kasvikohteet. Päivitys 8.1.2015: Lisätty Östersundomin alueelle viisi arvokasta kasvikohdetta, jotka on kartoitettu vuonna 2014.

Täydennys v. 2015: Aineistoon on lisätty arvokkaat kulttuurikasvikohteet


TIETOJEN SUODATTAMINEN

Kaikkia aineiston kohteita ja lajihavaintoja ei esitetä luontotietojärjestelmässä luonnonsuojelusyistä.

Mittakaava
Erotuskyky
KoordinaatistoEi määritelty
Vaihtoehtoinen koordinaatistoEi määritelty
KorkeusjärjestelmäEi määritelty
Alueellinen kattavuusAineisto kattaa Helsingin kaupungin hallinnollisen alueen. Tarkastelun ulkopuolella on myös luonnonsuojelualueita ja yksityismaita.
KäyttötarkoitusHelsingin arvokkaiden kasvisto- ja kasvillisuuskohteiden osoittaminen ja paikantaminen.
Jakelutapa
TallennusmuotoAineistoa ylläpidetään Oracle-tietokannassa. Paikkatietopalvelussa latauspalvelu.
Vakioitu tuloste
KäyttöehdotKäyttöehdot: Aineisto on tarkasteltavissa Helsingin paikkatietopalvelun Ympäristö ja luonto -osan julkisessa ja virkaprofiilissa. Julkisessa profiilissa osa tiedoista suodatettu luonnonsuojelusyistä. Virkaversion käyttö käyttöoikeussopimuksen mukaisesti: http://kartta.hel.fi/Applications/ltj/html/Kayttooikeuslomake/LTJ_KAYTTOOIKEUS.DOC Paikkatietopalvelussa on myös latauspalvelu.
Julkinen saatavuusjulkinen saatavuus rajoitettu
Hinta
Ylläpitävä organisaatioHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
Omistava organisaatio
Aineiston julkaisupäivämääräKohteet on rajattu vuosina 1990-1998. Päivitys- tao täydennyskartoituksia vuosina 2002, 2004-2007, 2012-2014, 2015.
Ylläpitotiheys
Ajantasaisuus
Ajantasaisuuspäivämäärä
Historiatieto
Ylläpitomenetelmat
Tietolähde
TiedonkeruumenetelmäMaastokartoitus.
Tiedonkeruuvaihe
TiedonkeruutilaEi tietoa
Yhteyshenkilö 1Sanna Elijoki (Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö)
Yhteyshenkilö 2(Ei määritettyä yhteyshenkilöä) (-)
Resurssin tyyppiPaikkatietoaineisto
Liitännäisresurssi
PaikkatietopalvelutyyppiHakupalvelu
Teema 1Luonto
Teema 2Ei teemaa
Aiheluokka 1Eläin- ja kasvikunta
Aiheluokka 2Ei aiheluokkaa määritetty
Aiheluokka 3Ei aiheluokkaa määritetty
Inspire-tunnus
AvainsanatHelsinki, luonto, luontotietojärjestelmä, kasvi, kasvillisuus, arvokas
Avainsanat (Gemet)
Julkaisuajankohta
Aineiston päivityspäivämäärä
Sääntöjenmukaisuus
Metadatan vastuutahoHelsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö
Verkko-osoitehttps://www.hel.fi/luontotieto
Metatietojen päivitys15.4.2024 12.54.11
Muut tiedot

Sivun ylläpito: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö | Tietoa sivusta | Saavutettavuusseloste | Palaute